dessiner1

Dessiner des lignes

Dessiner des lignes

Dessiner des lignes.
Dessiner des lignes 4

Bienvenue à cette leçon sur comment dessiner des lignes en français !

Dessiner des lignes peut sembler être une tâche simple, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte pour créer des lignes droites et précises. Dans cette leçon, nous allons explorer différentes techniques pour dessiner des lignes en français.

Les outils de dessin

a. Le crayon – C’est l’outil de dessin de base. Utilisez-le pour dessiner des lignes légères qui peuvent être effacées plus tard.

b. Le stylo – Les stylos peuvent être utilisés pour dessiner des lignes plus précises et permanentes.

c. La règle – Cet outil vous permettra de dessiner des lignes droites et précises.

d. Le compas – Utilisez-le pour dessiner des cercles ou des arcs de cercle.

Les techniques de dessin de ligne

a. Utilisez une règle – Placez la règle sur la surface de dessin et tracez la ligne en suivant la règle.

b. Utilisez un compas – Réglez la distance sur le compas et tracez la ligne en faisant pivoter le compas.

c. Utilisez le poignet – Utilisez votre poignet pour faire des mouvements de dessin réguliers et précis.

d. Utilisez le bras – Utilisez votre bras pour des lignes plus longues et plus fluides.

Les types de lignes

a. Ligne droite – Une ligne qui ne contient pas de courbes ou de virages.

b. Ligne courbe – Une ligne qui suit une courbe douce.

c. Ligne brisée – Une ligne qui est composée de plusieurs segments de lignes droites.

d. Ligne pointillée – Une ligne qui est composée de points.

Les expressions courantes

a. Tracer une ligne – Cela signifie dessiner une ligne.

b. Ligne fine – Cela désigne une ligne fine et précise.

c. Ligne épaisse – Cela désigne une ligne plus épaisse et plus audacieuse.

d. Ligne tremblante – Cela désigne une ligne qui n’est pas droite et qui peut être le résultat d’un dessin précipité.

Maintenant, à vous de jouer ! Utilisez ces outils et techniques pour dessiner des lignes précises en français.

Vocabulaire

une ligne droit – linia prosta

une ligne courbe – linia krzywa

une ligne zigzag – zygzak

une ligne pointille – linia przerywana

un arbre – drzewo

dessiner – kolorować, rysować, szkicować

le dessinateur – rysownik

un dessin – rysunek

faire un dessin – wykonywać szkic

Zobacz: Kolory.

Zobacz: Fiszki z kolorami.

Gramatyka

Passé Composé to czas przeszły dokonany. Wykorzystujemy go do opisania czynności, które już się skończyły w momencie kiedy o nich mówimy.

Budowa Passé Composé: avoir lub être odmienione w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)

dessiner passe compose kopia Dessiner des lignes

Zobacz także: Ćwiczenia z Passé Composé

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

merci2 Dessiner des lignes
Plus-que-parfait

Plus-que-parfait

Plus-que-parfait

Plus-que-parfait. Czas zaprzeszły złożony dokonany

Plus-que-parfait wyraża jakieś zakończone wydarzenie które miało miejsce w przeszłości przed innym wydarzeniem wyrażonym w czasie przeszłym. Czas, który upłynął między tymi dwoma wydarzeniami nie ma tutaj znaczenia.

Czas zaprzeszły był kiedyś używany w języku polskim, obecnie jednak nikt się nim nie posługuje.

Czas zaprzeszły to konstrukcja gramatyczna, która coraz rzadziej znajduje swoje zastosowanie w języku Polaków. Pozwala jednak doprecyzować przekaz, a używanie jej czyni go bardziej barwnym i niewątpliwie ciekawszym.

plusqueparfait Plus-que-parfait
Plus-que-parfait 10

Poniżej załączamy przykłady zastosowania czasu zaprzeszłego:

  • Wczoraj poszedłem do krawcowej i całe szczęście, że wziąłem był ze sobą gotówkę, bo nie działał terminal płatniczy.
  • Do wczoraj nie umiałem odmieniać przez przypadki, bo jak uczyłem był się w szkole, to byłem bardzo chorowity i w czasie lekcji, na której nasza nauczycielka miała była nas nauczyć, cała klasa była zaraziła się ode mnie ospą.

Budowa czasu Plus-que-parfait

Czas Plus-que-parfait jest czasem złożonym z czasownika posiłkowego être lub avoir odmienionego w czasie przeszłym imparfait oraz z imiesłowu czasu przeszłego odmienionego czasownika. 

czasownik être lub avoir w imparfait + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)

Je me suis rappelé que j’avais laissé mes clés à la maison.
Przypomniałem sobie, że zostawiłem klucze w domu.  

Passé Composé      Plus-que-parfait

Travailler (pracować) czasownik odmieniany z czasownikiem posiłkowym avoir
J’avais travaillé
tu avais travaillé
il avait travaillé
elle avait travaillé
nous avions travaillé
vous aviez travaillé
ils avaient travaillé

aller (iść, jechać) czasownik odmieniany z czasownikiem posiłkowym être
Je étais allé(e)
tu étais allé(e)
il était allé
elle était allée
nous étions allé(e)s
vous étiez allé(e)s
ils étaient allés
elles étaient allées 

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

se réveiller (budzić się) czasownik zwrotny odmieniany z czasownikiem être
je m’étais réveillé(e)
tu t’ étais réveillé(e)
il s’ était réveillé
elle s’était réveillée
nous nous étions réveillé(e)s
vous vous étiez réveillé(e)s
ils s’ étaient réveillés
elles s’ étaient réveillées

Wybór czasownika posiłkowego avoir lub être jak również uzgodnienie participe passé dokonuje się według tych samych zasad jak w przypadku czasu passé composé.

Użycie czasu plus-que-parfait

  • czas ten opisuje zdarzenie które miało miejsce w przeszłości i było wcześniejsze niż inne wydarzenie w czasie przeszłym (passé composé, imparfait, passé simple) w tym samym zdaniu, np.

J’ai retrouvé le stylo que j’avais perdu il y a une semaine – Odnalazłem długopis który zgubiłem tydzień temu – najpierw musiałem zgubić długopis żeby go później odnaleźć stąd użycie plus-que-parfait 

Quand je suis arrivé, Jean avait déjà fait la vaisselle – Kiedy przyjechałem, Jan umył już naczynia  – jak przyjechałem naczynia były już umyte czyli aby to wyrazić musi być plus-que-parfait

  • użyty ze spójnikiem « si » wyraża nierealność, niemożliwość wykonania jakiegoś zdarzenia w przeszłości (III typ warunkowy), np. 

Si nous avions eu plus d’argent, nous aurions acheté une nouvelle maison  – Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, kupilibyśmy nowy dom – w domyśle « Ale nie mieliśmy pieniędzy więc nie kupiliśmy »

Ah! Si tu avais suivi mes conseils! – Ah! Gdybyś (był) posłuchał moich rad! – w domyśle  «  ale nie posłuchałeś 🙁 »

Uwaga:  Nie używamy czasu Plus-que-parfait w zdaniach współrzędnych, w których kładziemy nacisk na sekwencję kilku czynności, a nie na ich relacje czasowe względem siebie, np., jak w zdaniu:

Je me suis lavé, je me suis habillé et je suis allé au travail. 
Umyłem się, ubrałem i poszedłem do pracy.

Przykłady:

Quand je suis rentrée ce soir à la maison mes enfants avaient fait le ménage et ils avaient mis la table. 
Gdy wróciłam dziś wieczorem do domu moje dzieci posprzątały i nakryły do stołu.
Nous avons retrouvé le livre que nous avions perdu il y a un mois. 
Odnaleźliśmy książkę, którą zgubiliśmy miesiąc temu.
Hier, j’ai rencontré un garçon que j’avais connu en Italie.
 Wczoraj spotkałam chłopaka, którego poznałam we Włoszech.
Plus-que-parfait

Plus-que-parfait: Wykonaj ćwiczenia, aby opanować czas Plus-que-parfait.

Chcę poćwiczyć swoją wiedzę.

patronite Plus-que-parfait
Plus-que-parfait 11