Polityka prywatności Francuski dla Polaków www.bonjourdefrance.pl

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje czytelników bloga bonjourdefrance.pl o zasadach przetwarzania i ochrony ich danych osobowych.

 • 1. Postanowienia ogólne 
 1. Administratorem danych osobowy strony internetowej www.bonjourdefrance.pl (dalej Administrator), dbającym o bezpieczeństwo danych jest: Piotr Jakubowski (działający w ramach działalności nierejestrowanej zgodnie z art. 5  Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.)
 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator danych szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2. Administrator danych
 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich czytelników lub klientów. Oznacza to, że jeśli użytkownik posiada Konto na poniższej stronie, to przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na  newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: 
 4. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 5. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 6. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 • 3. Dane osobowe
 1. Każda osoba, której dane dotyczą  ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@bonjourdefrance.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 
 7. Administrator informuje, że dane osobowe czytelników lub klientów strony bonjourdefrance.plmogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem w ramach realizacji usług na rzecz czytelników strony www.bonjourdefrance.pl lub sklepu https://bonjourdefrance.pl/sklep/ lub klientów. Podmioty współpracujące dochowują najwyższej staranności w przechowywaniu i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 
 8. Dane osobowe czytelników strony bonjourdefrance.pl nigdy nie będą odsprzedawana żadnym osobom ani podmiotom trzecim.
 9. H5P: Przechowujemy i przetwarzamy dane dotyczące Twoich interakcji ze stroną xAPI. Używamy tych danych, aby dowiedzieć się, czy te interakcje są dobrze zaprojektowane oraz jak możemy je poprawić z myślą o większej łatwości korzystania i skuteczności uczenia. Dane będą przetwarzane i przechowywane [na naszej platformie|na zewnętrznej platformie] do odwołania.

Dane dotyczące Twoich interakcji z naszą platformą są i będą przechowywane aż do odwołania. Zawierają one Twoje wyniki, maksymalny osiągnięty wynik, czas rozpoczęcia, czas zakończenia i całkowity czas spędzony na każdym zasobie. Potrzebujemy tych danych, aby dowiedzieć się, jak Ci poszło, i odpowiednio do tego zareagować.

Przechowujemy na naszej platformie tworzone przez Ciebie zasoby. Wysyłamy również anonimowe raporty o zasobach do autorów wtyczki. Raporty te nie zawierają żadnych danych osobowych autorów zasobów. Szczegóły na stronie Informacja o śledzeniu zasobów H5P.

Ilekroć skorzystasz z zasobu H5P zawierającego wideo pochodzące z YouTube, YouTube zapisze ciasteczko (cookie) na Twoim komputerze. Za pomocą tych ciasteczek YouTube i jego partnerzy analizują ruch na swoich stronach. Szczegóły na stronie Polityka prywatności Google. Korzystamy z YouTube, ponieważ jest to niezbędne do działania niektórych typów zasobów H5P. Bez tego nie bylibyśmy w stanie umożliwić zamieszczania wideo z YouTube w naszych interaktywnych zasobach.

Ilekroć skorzystasz z zasobu H5P zawierającego wątek dyskusji z serwisu Twitter, Twitter zapisze ciasteczko (cookie) na Twoim komputerze. Za pomocą tych ciasteczek Twitter i jego partnerzy analizują ruch na swoich stronach. Szczegóły na stronie Polityka prywatności Twittera. Korzystamy z Twittera, ponieważ jest to niezbędne do działania niektórych typów zasobów H5P. Bez tego nie bylibyśmy w stanie umożliwić zamieszczania wątków dyskusji z Twittera w naszych interaktywnych zasobach.

Ilekroć skorzystasz z zasobu H5P zawierającego funkcję rozpoznawanie mowy, Google Cloud będzie przetwarzać Twój głos, aby zamienić go na tekst. Szczegóły na stronie Polityka prywatności Google. Korzystamy z Google Cloud, ponieważ jest to niezbędne do działania niektórych typów zasobów H5P. Bez tego nie bylibyśmy w stanie umożliwić korzystania z funkcji rozpoznawania mowy w naszych interaktywnych zasobach.

Shopping Basket
Don`t copy text!