European union flag. Vector illustration

L’Europe

L’Europe. Europa

L'Europe est un continent situé à l'ouest de l'Asie et au nord de l'Afrique. Elle est constituée de 44 pays différents et est considérée comme l'un des sept continents du monde. L'Europe est riche en histoire, en culture et en diversité.L'Union européenne (UE) est une organisation politique et économique qui a été créée en 1993 par le traité de Maastricht. Elle est composée de 27 pays membres situés en Europe, et a pour objectif de promouvoir la paix, la prospérité et la coopération entre les pays membres.L'Union européenne dispose d'une législation commune dans de nombreux domaines, tels que l'agriculture, l'environnement, la justice, les droits de l'homme, la santé publique, les transports, l'énergie et la sécurité. Elle dispose également d'une monnaie commune, l'euro, qui est utilisée par 19 de ses membres.L'Union européenne est dirigée par plusieurs institutions, telles que la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen et la Cour de justice de l'Union européenne. Elle est financée par un budget communautaire, qui est utilisé pour financer des programmes et des projets dans les différents États membres.Bien que tous les pays d'Europe ne soient pas membres de l'Union européenne, celle-ci est considérée comme un acteur clé de la politique européenne et internationale, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de l'environnement.
European union flag.

L’Europe est un continent situé à l’ouest de l’Asie et au nord de l’Afrique. Elle est constituée de 44 pays différents et est considérée comme l’un des sept continents du monde. L’Europe est riche en histoire, en culture et en diversité.

L’Union européenne (UE) est une organisation politique et économique qui a été créée en 1993 par le traité de Maastricht. Elle est composée de 27 pays membres situés en Europe, et a pour objectif de promouvoir la paix, la prospérité et la coopération entre les pays membres.

L’Union européenne dispose d’une législation commune dans de nombreux domaines, tels que l’agriculture, l’environnement, la justice, les droits de l’homme, la santé publique, les transports, l’énergie et la sécurité. Elle dispose également d’une monnaie commune, l’euro, qui est utilisée par 19 de ses membres.

L’Union européenne est dirigée par plusieurs institutions, telles que la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil européen et la Cour de justice de l’Union européenne. Elle est financée par un budget communautaire, qui est utilisé pour financer des programmes et des projets dans les différents États membres.

Bien que tous les pays d’Europe ne soient pas membres de l’Union européenne, celle-ci est considérée comme un acteur clé de la politique européenne et internationale, notamment dans les domaines de la sécurité, de l’économie et de l’environnement.

Le Parlement européen

Le Parlement européen est l’une des principales institutions de l’Union européenne. Il est composé de 705 députés élus directement par les citoyens de l’Union européenne tous les cinq ans.

Le Parlement européen a pour rôle de représenter les citoyens de l’Union européenne, de contrôler les institutions de l’Union européenne et de légiférer sur les politiques européennes dans de nombreux domaines, tels que l’environnement, l’économie, la justice, les droits de l’homme, la santé, l’éducation, la recherche et l’innovation.

Le Parlement européen travaille en collaboration avec les autres institutions de l’Union européenne, notamment la Commission européenne et le Conseil européen. Il adopte des résolutions et des positions politiques qui sont ensuite prises en compte dans le processus décisionnel de l’Union européenne.

Les membres du Parlement européen sont organisés en groupes politiques, qui représentent différentes tendances politiques européennes. Les députés élisent également un président du Parlement européen, qui dirige les travaux de l’institution.

En résumé, le Parlement européen est une institution clé de l’Union européenne, qui joue un rôle important dans la législation et la représentation des citoyens de l’Union européenne.

Europa

Europa to kontynent położony na zachód od Azji i na północ od Afryki. Składa się z 44 różnych krajów i jest uważany za jeden z siedmiu kontynentów świata. Europa jest bogata w historię, kulturę i różnorodność.

Unia Europejska

Unia Europejska (UE) jest organizacją polityczną i gospodarczą, która została utworzona w 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht. Składa się z 27 krajów członkowskich zlokalizowanych w Europie i ma na celu promowanie pokoju, dobrobytu i współpracy między krajami członkowskimi.

Unia Europejska posiada wspólne prawodawstwo w wielu dziedzinach, takich jak rolnictwo, środowisko, wymiar sprawiedliwości, prawa człowieka, zdrowie publiczne, transport, energia i bezpieczeństwo. Ma również wspólną walutę, euro, której używa 19 jej członków.

Unią Europejską zarządza kilka instytucji, takich jak Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest finansowany z budżetu wspólnotowego, który jest wykorzystywany do finansowania programów i projektów w różnych państwach członkowskich.

Chociaż nie wszystkie kraje w Europie są członkami Unii Europejskiej, ta ostatnia jest uważana za kluczowego gracza w polityce europejskiej i międzynarodowej, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki i środowiska.

Parlament Europejski

Parlament Europejski jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej. Składa się z 705 posłów wybieranych bezpośrednio przez obywateli Unii Europejskiej co pięć lat.

Rolą Parlamentu Europejskiego jest reprezentowanie obywateli Unii Europejskiej, kontrolowanie instytucji Unii Europejskiej oraz stanowienie prawa w zakresie polityk europejskich w wielu dziedzinach, takich jak środowisko, gospodarka, wymiar sprawiedliwości, prawa człowieka, zdrowie, edukacja , badań i innowacji.

Parlament Europejski współpracuje z innymi instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją Europejską i Radą Europejską. Przyjmuje rezolucje i stanowiska polityczne, które są następnie uwzględniane w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są zorganizowani w grupy polityczne, które reprezentują różne europejskie tendencje polityczne. Posłowie wybierają także przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który kieruje pracami instytucji.

Podsumowując, Parlament Europejski jest kluczową instytucją Unii Europejskiej, która odgrywa ważną rolę w stanowieniu prawa i reprezentacji obywateli Unii Europejskiej.

Vocabulaire

l’Europe – Europa

européen – europejski

à l’échelle européenne – na skalę europejską

demander des efforts – pytać o wysiłki, koszty

développer l’impact au niveau international – rozwijać międzynarodowe wpływy

le combat contre la corruption – walka z korupcją

la politique européenne – polityk europejski

la coordination des politiques nationales – koordynacja polityk krajowych

le droit – prawo

la législation européenne – prawodawstwo europejskie

la Charte européenne des droits fondamentaux – Europejska Karta Praw Podstawowych

le traité – traktat

l’accord – umowa

signer un accord – podpisać umowę

les accords de Schengen – umowy z Schengen

supprimer les contrôles douanier – usuwać kontrole celne

la fin des barrières – koniec barier

la baisse des coûts – niższe koszty

la création d’emplois – tworzenie miejsc pracy

la monnaie européenne – europejska waluta

la suppression des monnaies nationales – zniesienie walut krajowych

la zone euro – strefa Euro

la réduction de la dette publique – redukcja długu publicznego

le budget – budżet

Ćwiczenie 1

Przyporządkuj Nazwy Państw właściwej fladze! POWODZENIA!

Dla zalogowanych użytkowników

Ćwiczenie 2

patronite banner chce 1280x720 1 L'Europe

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!