Le participe passé

Le participe passé

Le participe passé

Le participe passé

Witajcie w lekcji poświęconej Le participe passé, czyli formie biernikowej w języku francuskim. W tej lekcji dowiecie się, czym jest Le participe passé, jak go tworzyć i jak go używać w zdaniach. Le participe passé jest bardzo ważną formą w języku francuskim. Używa się jej do wyrażenia przeszłych wydarzeń lub stanów. W polskim języku odpowiada ona formie biernikowej. Jest także wykorzystywana do tworzenia czasów złożonych takich jak passé composé czy plus-que-parfait.

Czym jest Le participe passé?

Le participe passé to forma biernikowa czasownika, która wyraża zdarzenie lub stan z przeszłości. W języku francuskim tworzy się ją poprzez dodanie specjalnej końcówki do końca czasownika, której forma zależy od jego rodzaju.

Jak tworzy się Le participe passé?

W języku francuskim tworzenie Le participe passé zależy od rodzaju czasownika. W przypadku regularnych czasowników na końcówkę -er końcówka ta to -é. Na przykład, Le participe passé od czasownika parler to parlé. W przypadku czasowników na końcówkę -ir, końcówka to -i, jak w czasowniku finir, którego Le participe passé to fini. Czasowniki na końcówkę -re zakończone na -prendre, tworzą Le participe passé przez dodanie końcówki -u. Na przykład, Le participe passé od czasownika prendre to pris.

Istnieją jednak również czasowniki nieregularne, które wymagają zapamiętania ich specyficznych form biernikowych.

aimer aller avoir bagietka bonjour Bordeaux croissant czas czasownik czasownika fiszki Francja francuski francuskie français gramatyka Historia jedzenie język język francuski krzyżówka kuchnia kuchnia francuska kultura kultura francuska Literatura Luwr manger Marsylia merci mots nauka nauka francuskiego nauka języka nauka języka francuskiego non odmiana Paryż Prowansja sztuka słownictwo teraźniejszy wakacje Wieża Eiffla wino

Jak używać Le participe passé w zdaniach?

Le participe passé jest wykorzystywany do tworzenia czasów złożonych, takich jak passé composé czy plus-que-parfait. W języku francuskim czas passé composé tworzy się poprzez użycie czasownika “avoir” lub “être” jako czasownika pomocniczego i dodanie Le participe passé czasownika głównego.

Na przykład:

J’ai mangé une pomme. (Zjadłem jabłko) Elle est venue me voir. (Przyszła do mnie)

Le participe passé jest również używany jako przymiotnik, aby opisać przeszłe zdarzenie lub stan. Na przykład:

Les verres sont cassés. (Szkła są rozbite) Les invités sont partis. (Goście odeszli)

Podsumowanie: Le participe passé jest bardzo ważną formą w języku francuskim. Używa się jej do wyrażenia przeszłych wydarzeń lub stanów, a także do tworzenia czasów złożonych. Tworzenie formy biernikowej zależy od rodzaju czasownika, dlatego warto zapamiętać specyficzne końcówki.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

En français…

Bienvenue à cette leçon de français sur Le participe passé ! Dans cette leçon, nous allons découvrir ce qu’est Le participe passé en français, comment il se forme, et comment il est utilisé dans les phrases.

Introduction : Le participe passé est une forme verbale qui est souvent utilisée dans la langue française. Il est utilisé pour exprimer une action passée ou un état qui a eu lieu dans le passé. En français, le participe passé est également utilisé pour former les temps composés, tels que le passé composé, le plus-que-parfait et le passé antérieur.

  1. Qu’est-ce que Le participe passé ? Le participe passé est une forme verbale qui est utilisée pour exprimer une action ou un état qui a eu lieu dans le passé. En français, le participe passé est formé en ajoutant une terminaison spécifique à la fin du verbe. Cette terminaison dépend de la conjugaison du verbe.
  2. Comment forme-t-on Le participe passé ? En français, la formation du participe passé dépend de la conjugaison du verbe. Pour les verbes réguliers en -er, la terminaison du participe passé est -é. Par exemple, le participe passé du verbe parler est parlé. Pour les verbes réguliers en -ir, la terminaison est -i. Par exemple, le participe passé du verbe finir est fini. Pour les verbes réguliers en -re, la terminaison est -u. Par exemple, le participe passé du verbe prendre est pris.

Cependant, il y a aussi des verbes irréguliers qui ont des formes particulières. Il est donc important de connaître la conjugaison de chaque verbe.

  1. Comment utilise-t-on Le participe passé dans les phrases ? Le participe passé est utilisé pour former les temps composés en français. Par exemple, le passé composé est formé en utilisant l’auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé du verbe. Par exemple :

J’ai mangé une pomme. (I ate an apple.) Elle est venue me voir. (She came to see me.)

Le participe passé est également utilisé comme adjectif pour décrire un état ou une action passée. Par exemple :

Les verres sont cassés. (The glasses are broken.) Les invités sont partis. (The guests have left.)

Conclusion : Le participe passé est une forme verbale importante en français. Il est utilisé pour exprimer une action ou un état passé et est également utilisé pour former les temps composés. La formation du participe passé dépend de la conjugaison du verbe, il est donc important de connaître la conjugaison de chaque verbe pour l’utiliser correctement.

Conditionnel passé

Conditionnel passé

Conditionnel passé

Conditionnel passé. Tryb przypuszczający

Czas przeszły trybu Conditionnel passé ma podobną strukturę, jak passé composé czy subjonctif passé, z tą różnicą, że tu czasownik posiłkowy odmieniamy w conditionnel présent. Tryb conditionnel passé tworzy się przez odmianę czasownika posiłkowego être lub avoir w conditionnel présent oraz dorzucenie participe passé odmienianego czasownika. A zatem wybór czasownika posiłkowego oraz forma participe passé jest taka sama jak we wszystkich czasach złożonych.

Construction du conditionnel passé

C’est un temps composé : on utilise l’auxiliaire  être ou avoir au conditionnel présent et on rajoute le participe passé du verbe à conjuguer.

Czas przeszły trybu przypuszczającego tworzymy przez: avoir lub être* w conditionnel présent + participe passé

Zobacz również: Ćwiczenia conditionnel présent

aimer aller avoir bagietka bonjour Bordeaux croissant czas czasownik czasownika fiszki Francja francuski francuskie français gramatyka Historia jedzenie język język francuski krzyżówka kuchnia kuchnia francuska kultura kultura francuska Literatura Luwr manger Marsylia merci mots nauka nauka francuskiego nauka języka nauka języka francuskiego non odmiana Paryż Prowansja sztuka słownictwo teraźniejszy wakacje Wieża Eiffla wino

Kiedy używamy conditionnel passé?

W języku prasowym używany do wyrażenia informacji jeszcze nieoficjalnej o zdarzeniach dokonanych, np. 

Un groupe de jeunes aurait tué un étranger. – Grupa młodych ludzi prawdopodobnie zabiła obcokrajowca

Używany w zdaniach warunkowych z « si » po czasie plus-que-parfait, np. 

Si tu avais travaillé, tu aurais passé ton bac– Gdybyś pracował, zdałbyś maturę.– w domyśle „ale nie pracowałeś więc nie zdałeś”

wyraża przykrość, żal, np. 

J’aurais dû lui dire la vérité– Powinienem był powiedzieć jej prawdę.

używany jest w mowie zależnej przy zastosowaniu zasady zgodności czasów, np.

Pierre a dit qu’il achèterait une maison quand il aurait gagné de l’argent. Piotr powiedział, że kupi dom kiedy zarobi pieniądze

Przykład odmiany:

parler conditionel passe e1613423137821 Conditionnel passé
Conditionnel passé 6

Ćwiczenia

w przygotowaniu

patronite Conditionnel passé
Conditionnel passé 7
Passé Composé

Le passé composé – La conjugaison française

Passé Composé
Passé Composé

Le passé composé – La conjugaison française

Le passé composé – La conjugaison française. Le passé composé exprime qu’une action dans le passé est terminée. Il souligne ainsi principalement le résultat ou la conséquence de l’action. Dans la langue parlée, le passé composé remplace la plupart du temps le passé simple.

Czasu passé composé używamy na określenie czynności z przeszłości, która już została zakończona, gdy dana czynność przeszła ma określony czas trwania lub gdy opisujemy czynności wykonywane po sobie. W języku mówionym ten czas zastępuje w większości przypadków czas passé simple.

1. Tworzenie zdania w passé composé;

Odmieniamy czasownik avoir lub être w czasie teraźniejszym i dodajemy formę participe passé odmienianego czasownika – imiesłów czasu przeszłego.


Czasownik être lub avoir w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego (participe passé)…


Nous avons confirmé le randez-vous. – Potwierdziliśmy spotkanie.

Je suis venu hier.  – Przyjechałem wczoraj.

2. Tworzenie participe passé:


1 grupa: -er > -é


manger > mangé
donner > donné


2 grupa: -ir > -i


finir > fini
choisir > choisi

3 grupa:

Tworzą tę grupę czasowniki nieregularne, których imiesłowy czasu przeszłego trzeba się nauczyć oraz zapamiętać!

Przykłady:

avoir – mieć – eu
boire  – pić – bu
comprendre – rozumieć –compris
connaître – znać – connu
croire – wierzyć – cru
cuire – gotować –  cuit
devoir – musieć – 
dire – powiedzieć – dit
écrire – napisać – écrit
être – być – été
faire – robić – fait
lire – czytać – lu
mettre – kłaść – mis
permettre – pozwolić – permis
promettre – obiecać – promis
ouvrir – otwierać – ouvert
offrir – ofiarować – offert
pouvoir – móc – pu
prendre – brać – pris
rire – śmiać się – ri
tenir – trzymać – tenu
venir – przychodzić – venu
voir widzieć – vu
vouloir – chcieć – voulu

patronite Le passé composé – La conjugaison française
Le passé composé – La conjugaison française 11

3. Przykłady zdań w passé composé:

Przykłady zdań w passé composé

Je suis devenu médecinZostałem lekarzem. 

Je suis médecin en ce momentW chwili obecnej jestem lekarzem.

On a construit ce bâtiment il y a 5 ans. – Zbudowano ten budynek 5 lat temu.

Il y a un bâtiment actuellement.Jest tutaj budynek aktualnie.

Les gens ont éteint le feu. – Ludzie ugasili ogień.

Il a allumé la lumière. – Zapalił światło.

Elle a claqué la porte. Trzasnęła drzwiami.

Le vase s’est cassé. – Waza rozbiła się.

4. Ćwiczenie.

  1. Zadanie nr 1
Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?