Conditionnel passé

Conditionnel passé. Tryb przypuszczający w języku francuskim.

HomeBlog o Francji i języku francu...PoziomA2Conditionnel passé. Tryb przyp...

Conditionnel passé

Conditionnel passé. Tryb przypuszczający w języku francuskim.

Czy znasz Conditionnel passé? Język francuski, podobnie jak polski, ma różnorodne formy czasowe, które pomagają precyzyjnie wyrażać nasze myśli. Jedną z nich jest conditionnel passé, czyli tryb przypuszczający w czasie przeszłym. Jest to forma gramatyczna używana do wyrażania hipotetycznych sytuacji, które mogłyby się zdarzyć w przeszłości, ale z różnych przyczyn się nie wydarzyły. W tej lekcji dowiesz się, jak tworzyć i stosować conditionnel passé w praktyce.

Kiedy używamy Conditionnel passé?

Conditionnel passé używamy do wyrażania hipotetycznych sytuacji, które miałyby miejsce w przeszłości. Możemy porównać go do polskich konstrukcji takich jak “byłbym zrobił”, “mógłbym zrobić”, “chciałbym zrobić”, które odnoszą się do przeszłości, ale wskazują na brak realizacji danej czynności.

Wyrażanie żalu lub rozczarowania:

 • Conditionnel passé używamy, aby wyrazić, że żałujemy czegoś, co nie miało miejsca w przeszłości.
 • Przykład: J’aurais aimé te voir. (Chciałbym cię zobaczyć.)

Sytuacje hipotetyczne w przeszłości:

 • Używamy conditionnel passé, aby opisać sytuacje, które mogłyby się zdarzyć, gdyby warunki były inne.
 • Przykład: Si j’avais su, je ne serais pas venu. (Gdybym wiedział, nie przyszedłbym.)

Propozycje lub sugestie dotyczące przeszłości:

 • Conditionnel passé może być używany do sugerowania, co ktoś mógłby zrobić w przeszłości.
 • Przykład: Nous aurions dû partir plus tôt. (Powinniśmy byli wyjechać wcześniej.)

Wyrażanie przypuszczeń dotyczących przeszłości:

 • Możemy używać conditionnel passé, aby przypuszczać, co mogło się wydarzyć w przeszłości.
 • Przykład: Il aurait pu être en retard à cause du trafic. (Mógł się spóźnić z powodu korków.)

Relacjonowanie zdarzeń w trybie przypuszczającym:

 • Conditionnel passé jest często używane w gazetach i innych mediach, aby relacjonować wydarzenia w sposób bardziej ostrożny lub niepewny.
 • Przykład: Le président aurait déclaré que… (Prezydent miałby powiedzieć, że…)

Warunkowe zdania z “si” (gdyby):

 • W zdaniach warunkowych, gdzie pierwsza część zdania jest w plus-que-parfait, druga część zdania będzie w conditionnel passé.
 • Przykład: Si tu avais étudié, tu aurais réussi l’examen. (Gdybyś się uczył, zdałbyś egzamin.)

Tworzenie conditionnel passé

Aby utworzyć conditionnel passé, używamy czasownika posiłkowego (avoir lub être) w conditionnel présent oraz imiesłowu przeszłego (participe passé) głównego czasownika.

Konstrukcja Conditionnel passé:

Odmiana avoir w conditionnel présent

OsobaOdmiana
jeaurais
tuaurais
il/elle/onaurait
nousaurions
vousauriez
ils/ellesauraient

Odmiana être w conditionnel présent

OsobaOdmiana
jeserais
tuserais
il/elle/onserait
nousserions
vousseriez
ils/ellesseraient

Tabela z odmiana czasowników w Conditionnel passé

Poniżej znajduje się tabela z przykładowymi czasownikami odmienionymi w conditionnel passé.

Przykładowe czasowniki w conditionnel passé

OsobaFinir (kończyć)Aller (iść)Avoir (mieć)Être (być)Faire (robić)Pouvoir (móc)Devoir (musieć)Savoir (wiedzieć)
je/j’aurais finiserais allé(e)aurais euaurais étéaurais faitaurais puaurais dûaurais su
tuaurais finiserais allé(e)aurais euaurais étéaurais faitaurais puaurais dûaurais su
il/elle/onaurait finiserait allé(e)aurait euaurait étéaurait faitaurait puaurait dûaurait su
nousaurions finiserions allé(e)saurions euaurions étéaurions faitaurions puaurions dûaurions su
vousauriez finiseriez allé(e)(s)auriez euauriez étéauriez faitauriez puauriez dûauriez su
ils/ellesauraient finiseraient allé(e)sauraient euauraient étéauraient faitauraient puauraient dûauraient su

Parler w Conditionnel passé (mówić)

Je/j’ aurais parlé (Ja mówiłbym)

Tu aurais parlé (Ty mówiłbyś)

Il/elle/on aurait parlé (On/ona mówiłby/mówiłaby)

Nous aurions parlé (My mówilibyśmy)

Vous auriez parlé (Wy mówilibyście)

Ils/elles auraient parlé (Oni/one mówiliby/mówiłyby)

Finir w Conditionnel passé (kończyć)

Je/j’ aurais fini (Ja skończyłbym)

Tu aurais fini (Ty skończyłbyś)

Il/elle/on aurait fini (On/ona skończyłby/skończyłaby)

Nous aurions fini (My skończylibyśmy)

Vous auriez fini (Wy skończylibyście)

Ils/elles auraient fini (Oni/one skończyliby/skończyłyby)

Vendre w Conditionnel passé (sprzedawać)

Je/j’ aurais vendu (Ja sprzedałbym)

Tu aurais vendu (Ty sprzedałbyś)

Il/elle/on aurait vendu (On/ona sprzedałby/sprzedałaby)

Nous aurions vendu (My sprzedalibyśmy)

Vous auriez vendu (Wy sprzedalibyście)

Ils/elles auraient vendu (Oni/one sprzedaliby/sprzedałyby)

Aller w Conditionnel passé (iść)

Je/j’ serais allé(e) (Ja poszedłbym)

Tu serais allé(e) (Ty poszedłbyś)

Il/elle/on serait allé(e) (On/ona poszedłby/poszłaby)

Nous serions allé(e)s (My poszlibyśmy)

Vous seriez allé(e)(s) (Wy poszlibyście)

Ils/elles seraient allé(e)s (Oni/one poszliby/poszłyby)

Avoir w Conditionnel passé (mieć)

Avoir w Conditionnel passé (mieć)

Je/j’ aurais eu (Ja miałbym)

Tu aurais eu (Ty miałbyś)

Il/elle/on aurait eu (On/ona miałby/miałaby)

Nous aurions eu (My mielibyśmy)

Vous auriez eu (Wy mielibyście)

Ils/elles auraient eu (Oni/one mieliby/miałyby)

Être w Conditionnel passé (być):

Je/j’ aurais été (Ja byłbym)

Tu aurais été (Ty byłbyś)

Il/elle/on aurait été (On/ona byłby/byłaby)

Nous aurions été (My bylibyśmy)

Vous auriez été (Wy bylibyście)

Ils/elles auraient été (Oni/one byliby/byłyby)

Faire w Conditionnel passé (robić):

Je/j’ aurais fait (Ja zrobiłbym)

Tu aurais fait (Ty zrobiłbyś)

Il/elle/on aurait fait (On/ona zrobiłby/zrobiłaby)

Nous aurions fait (My zrobilibyśmy)

Vous auriez fait (Wy zrobilibyście)

Ils/elles auraient fait (Oni/one zrobiliby/zrobiłyby)

Pouvoir w Conditionnel passé (móc):

Je/j’ aurais pu (Ja mógłbym)

Tu aurais pu (Ty mógłbyś)

Il/elle/on aurait pu (On/ona mógłby/mogłaby)

Nous aurions pu (My moglibyśmy)

Vous auriez pu (Wy moglibyście)

Ils/elles auraient pu (Oni/one mogliby/mogłyby)

Devoir w Conditionnel passé (musieć):

Je/j’ aurais dû (Ja musiałbym)

Tu aurais dû (Ty musiałbyś)

Il/elle/on aurait dû (On/ona musiałby/musiałaby)

Nous aurions dû (My musielibyśmy)

Vous auriez dû (Wy musielibyście)

Ils/elles auraient dû (Oni/one musieliby/musiałyby)

Savoir w Conditionnel passé (wiedzieć):

Je/j’ aurais su (Ja wiedziałbym)

Tu aurais su (Ty wiedziałbyś)

Il/elle/on aurait su (On/ona wiedziałby/wiedziałaby)

Nous aurions su (My wiedzielibyśmy)

Vous auriez su (Wy wiedzielibyście)

Ils/elles auraient su (Oni/one wiedzieliby/wiedziałyby)

Conditionnel passé to czas przeszły trybu przypuszczającego, który pozwala wyrażać różnorodne sytuacje hipotetyczne dotyczące przeszłości. Dzięki tej tabeli z przykładami czasowników możesz zobaczyć, jak różne czasowniki odmieniają się w conditionnel passé i jak mogą być używane w zdaniach.

Odmiana czasownika parler w Conditionnel passé

parler conditionel passe e1613423137821 Conditionnel passé. Tryb przypuszczający w języku francuskim.
Conditionnel passé. Tryb przypuszczający w języku francuskim. 5

Aby odmienić czasownik “parler” (mówić) w conditionnel passé, używamy czasownika posiłkowego “avoir” w conditionnel présent oraz participe passé czasownika “parler”.

Konstrukcja parler w Conditionnel passé

avoir (w conditionnel présent) + participe passé (parlé)

Odmiana avoir w conditionnel présent:

OsobaOdmiana
jeaurais
tuaurais
il/elle/onaurait
nousaurions
vousauriez
ils/ellesauraient

Participe passé czasownika “parler”: parlé

Odmiana parler w conditionnel passé:

OsobaOdmiana
jeaurais parlé
tuaurais parlé
il/elle/onaurait parlé
nousaurions parlé
vousauriez parlé
ils/ellesauraient parlé

Przykłady zdań z “parler” w conditionnel passé

Je aurais parlé avec lui si j’avais eu le temps.

Rozmawiałbym z nim, gdybym miał czas.

Tu aurais parlé plus doucement.

Mówiłbyś ciszej.

Il aurait parlé à ses parents.

Porozmawiałby z rodzicami.

Nous aurions parlé de nos projets.

Rozmawialibyśmy o naszych planach.

Vous auriez parlé français en France.

Mówilibyście po francusku we Francji.

Ils auraient parlé de leurs vacances.

Rozmawialiby o swoich wakacjach.

Odmiana czasownika “parler” w conditionnel passé jest stosunkowo prosta, ponieważ polega na użyciu czasownika posiłkowego “avoir” w conditionnel présent oraz participe passé “parlé”. Dzięki tej konstrukcji możemy wyrażać sytuacje hipotetyczne dotyczące przeszłości, w których dana osoba mogłaby coś powiedzieć, gdyby zaszły odpowiednie okoliczności.

Ćwiczenia

Poniżej znajdują się zdania w języku polskim. Spróbuj przetłumaczyć je na francuski, używając conditionnel passé. Pod zdaniami znajdziesz poprawne odpowiedzi.

 1. Gdybyś mi powiedział, byłbym przyszedł.
 2. Oni mogliby nam pomóc, gdyby wiedzieli.
 3. Myślałam, że skończylibyśmy wcześniej.
 4. Poszlibyśmy na plażę, gdyby nie padało.
 5. Gdybyście się uczyli, zdalibyście egzamin.

Odpowiedzi:

 1. Si tu m’avais dit, je serais venu.
 2. Ils auraient pu nous aider s’ils avaient su.
 3. Je pensais que nous aurions fini plus tôt.
 4. Nous serions allés à la plage s’il n’avait pas plu.
 5. Si vous aviez étudié, vous auriez réussi l’examen.

Podsumowanie

Conditionnel passé jest istotnym elementem gramatyki francuskiej, który pozwala na wyrażenie sytuacji hipotetycznych dotyczących przeszłości. Znając jego zasady, możemy precyzyjnie opisywać, co mogłoby się wydarzyć, gdyby przeszłość potoczyła się inaczej. Praktyka w tworzeniu i używaniu conditionnel passé pomoże lepiej zrozumieć jego funkcję i zastosowanie w języku francuskim.

Wesprzyj naszą działalność
Wesprzyj naszą działalność

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

Add a Comment

You must be logged in to post a comment

Shopping Basket
Don`t copy text!