Futur simple

Futur simple. Czas przyszły prosty w języku francuskim.

HomeBlog o Francji i języku francu...PoziomA2Futur simple. Czas przyszły pr...

Pisemne ćwiczenie: Napisz kilka zdań, które wyrażają Twoje plany na przyszłość, używając futur simple. Spróbuj uwzględnić różne osoby, czasowniki regularne i nieregularne oraz czasownik "aller". Na przykład: "Demain, je vais aller à la gym et je ferai de l'exercice pendant une heure" (Jutro pójdę na siłownię i będę ćwiczyć przez godzinę).
Pamiętaj, że najlepszym sposobem na opanowanie futur simple jest regularna praktyka. Ćwicz odmianę czasowników, twórz zdania i rozmawiaj z innymi w języku francuskim, aby zacząć czuć się pewnie w użyciu tego czasu.
Futur simple. Czas przyszły prosty w języku francuskim. 5

Futur simple. Czas przyszły prosty w języku francuskim.

Futur simple, czyli czas przyszły prosty, jest jednym z podstawowych czasów w języku francuskim. Używany jest do wyrażania przyszłych zdarzeń, planów i przewidywań. Jego znajomość jest niezbędna dla płynnego posługiwania się językiem francuskim w kontekście przyszłości.

Definicja Futur simple

Futur simple to czas przyszły używany do mówienia o wydarzeniach, które dopiero nastąpią. Jest stosowany zarówno w mowie, jak i piśmie, i może być używany w różnych sytuacjach, od planów i zamiarów po przewidywania i obietnice.

Zasady użycia Futur simple

Futur simple, czyli czas przyszły prosty, jest używany w języku francuskim do wyrażania różnorodnych sytuacji związanych z przyszłością. Poniżej znajdują się główne zasady i konteksty, w jakich stosuje się ten czas.

Opisywanie przyszłych zdarzeń

Futur simple jest używany do opisywania zdarzeń, które mają się dopiero wydarzyć w przyszłości.

Przykłady:

Wyrażanie planów i zamiarów

Czas ten służy do wyrażania planów i zamiarów na przyszłość.

Przykłady:

 • Je travaillerai plus dur l’année prochaine. (Będę pracować ciężej w przyszłym roku.)
 • Ils déménageront à Paris dans deux mois. (Przeprowadzą się do Paryża za dwa miesiące.)

Przewidywania i prognozy

Futur simple jest często używany do wyrażania przewidywań i prognoz dotyczących przyszłości.

Przykłady:

 • Il fera beau demain. (Jutro będzie ładna pogoda.)
 • Les prix augmenteront l’année prochaine. (Ceny wzrosną w przyszłym roku.)

Wyrażanie nadziei i obietnic

Czas ten może być używany do wyrażania nadziei, obietnic i postanowień dotyczących przyszłości.

Przykłady:

 • Je te promets que je viendrai te voir. (Obiecuję, że przyjdę cię odwiedzić.)
 • Nous espérons que tu réussiras. (Mamy nadzieję, że odniesiesz sukces.)

Warunki przyszłe

Futur simple jest również używany w zdaniach warunkowych, gdy mówimy o czymś, co wydarzy się w przyszłości pod pewnym warunkiem. W takich zdaniach używamy trybu warunkowego (conditionnel présent) w zdaniu głównym, a futur simple w zdaniu podrzędnym.

Przykłady:

 • Si tu étudies, tu réussiras. (Jeśli będziesz się uczyć, odniesiesz sukces.)
 • Si j’ai le temps, je viendrai. (Jeśli będę miał czas, przyjdę.)

Wskazywanie na skutek przyszłych zdarzeń

Czas przyszły prosty jest również używany, aby wskazać na skutek przyszłych zdarzeń.

Przykłady:

 • Quand tu seras prêt, nous partirons. (Kiedy będziesz gotowy, wyjedziemy.)
 • Dès que j’aurai fini, je t’appellerai. (Jak tylko skończę, zadzwonię do ciebie.)

Futur simple jest uniwersalnym czasem przyszłym w języku francuskim, używanym do wyrażania przyszłych zdarzeń, planów, przewidywań, nadziei, obietnic oraz warunków. Jest to niezbędny czas dla każdego, kto chce mówić płynnie po francusku i precyzyjnie wyrażać swoje myśli o przyszłości. Regularne ćwiczenie i stosowanie zasad futur simple pomoże w lepszym zrozumieniu i posługiwaniu się tym czasem.

Tworzenie Futur simple

Tworzenie form Futur simple różni się w zależności od rodzaju czasowników – regularnych i nieregularnych. Ogólna zasada to dodanie odpowiednich końcówek do bezokolicznika czasownika.

Czasowniki regularne

Czasowniki zakończone na -er (parler, aimer)

Końcówki Futur simple dla czasowników regularnych zakończonych na -er:

 • je parlerai
 • tu parleras
 • il/elle/on parlera
 • nous parlerons
 • vous parlerez
 • ils/elles parleront

Przykład:

 • Parler (mówić):
 • je parlerai
 • tu parleras
 • il/elle/on parlera
 • nous parlerons
 • vous parlerez
 • ils/elles parleront

Czasowniki zakończone na -ir (finir, choisir)

Końcówki Futur simple dla czasowników regularnych zakończonych na -ir:

 • je finirai
 • tu finiras
 • il/elle/on finira
 • nous finirons
 • vous finirez
 • ils/elles finiront

Przykład:

 • Finir (kończyć):
 • je finirai
 • tu finiras
 • il/elle/on finira
 • nous finirons
 • vous finirez
 • ils/elles finiront

Czasowniki zakończone na -re (vendre, attendre)

Końcówki Futur simple dla czasowników regularnych zakończonych na -re (po usunięciu końcowego “e”):

 • je vendrai
 • tu vendras
 • il/elle/on vendra
 • nous vendrons
 • vous vendrez
 • ils/elles vendront

Przykład:

 • Vendre (sprzedawać):
 • je vendrai
 • tu vendras
 • il/elle/on vendra
 • nous vendrons
 • vous vendrez
 • ils/elles vendront

Czasowniki nieregularne w Futur simple

Czasowniki nieregularne mają różne formy w Futur simple, często oparte na nieregularnym rdzeniu. Oto kilka przykładów:

Être w Futur simple (być)

 • je serai
 • tu seras
 • il/elle/on sera
 • nous serons
 • vous serez
 • ils/elles seront

Avoir (mieć)

 • j’aurai
 • tu auras
 • il/elle/on aura
 • nous aurons
 • vous aurez
 • ils/elles auront

Faire (robić)

 • je ferai
 • tu feras
 • il/elle/on fera
 • nous ferons
 • vous ferez
 • ils/elles feront

Przykład:

 • Aller (iść):
 • j’irai
 • tu iras
 • il/elle/on ira
 • nous irons
 • vous irez
 • ils/elles iront

Inne czasowniki nieregularne

Voir (widzieć)

 • je verrai
 • tu verras
 • il/elle/on verra
 • nous verrons
 • vous verrez
 • ils/elles verront

Venir (przychodzić)

 • je viendrai
 • tu viendras
 • il/elle/on viendra
 • nous viendrons
 • vous viendrez
 • ils/elles viendront

Tabela z odmianą czasowników w Futur simple

Czasowniki regularne w Futur simple

-er (parler)

OsobaKońcówkaPrzykład (parler)
je-aije parlerai
tu-astu parleras
il/elle/on-ail/elle/on parlera
nous-onsnous parlerons
vous-ezvous parlerez
ils/elles-ontils/elles parleront

-ir (finir)

OsobaKońcówkaPrzykład (finir)
je-aije finirai
tu-astu finiras
il/elle/on-ail/elle/on finira
nous-onsnous finirons
vous-ezvous finirez
ils/elles-ontils/elles finiront

-re (vendre)

OsobaKońcówkaPrzykład (vendre)
je-aije vendrai
tu-astu vendras
il/elle/on-ail/elle/on vendra
nous-onsnous vendrons
vous-ezvous vendrez
ils/elles-ontils/elles vendront

Czasowniki nieregularne w Futur simple

Être w Futur simple (być)

OsobaOdmiana
jeje serai
tutu seras
il/elle/onil/elle/on sera
nousnous serons
vousvous serez
ils/ellesils/elles seront

Avoir w Futur simple (mieć)

OsobaOdmiana
jej’aurai
tutu auras
il/elle/onil/elle/on aura
nousnous aurons
vousvous aurez
ils/ellesils/elles auront

Faire w Futur simple (robić)

OsobaOdmiana
jeje ferai
tutu feras
il/elle/onil/elle/on fera
nousnous ferons
vousvous ferez
ils/ellesils/elles feront

Aller w Futur simple (iść)

OsobaOdmiana
jej’irai
tutu iras
il/elle/onil/elle/on ira
nousnous irons
vousvous irez
ils/ellesils/elles iront

Voir w Futur simple (widzieć)

OsobaOdmiana
jeje verrai
tutu verras
il/elle/onil/elle/on verra
nousnous verrons
vousvous verrez
ils/ellesils/elles verront

Venir w Futur simple (przychodzić)

OsobaOdmiana
jeje viendrai
tutu viendras
il/elle/onil/elle/on viendra
nousnous viendrons
vousvous viendrez
ils/ellesils/elles viendront

Tabela ta zawiera odmiany kilku kluczowych czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Futur simple, co pozwala na lepsze zrozumienie i przyswojenie zasad odmiany w tym czasie.

Przykłady zdań w Futur simple

Poniżej znajdują się przykłady zdań z użyciem czasu Futur simple, aby lepiej zobrazować jego zastosowanie w różnych kontekstach:

Czasowniki regularne w Futur simple

Parler w Futur simple (mówić)

 • Je parlerai avec le professeur demain. – Porozmawiam z nauczycielem jutro.
 • Tu parleras à tes amis ce soir. – Porozmawiasz ze swoimi przyjaciółmi dziś wieczorem.
 • Il parlera de ses projets la semaine prochaine. – On opowie o swoich planach w przyszłym tygodniu.
 • Nous parlerons de ce sujet en réunion. – Porozmawiamy o tym temacie na spotkaniu.
 • Vous parlerez à votre chef lundi. – Porozmawiacie z szefem w poniedziałek.
 • Ils parleront avec le maire lors de la conférence. – Oni porozmawiają z burmistrzem podczas konferencji.

Finir w Futur simple (kończyć)

 • Je finirai mes devoirs avant le dîner. – Skończę moje zadania przed kolacją.
 • Tu finiras ton livre ce week-end. – Skończysz swoją książkę w ten weekend.
 • Elle finira son travail à temps. – Ona skończy swoją pracę na czas.
 • Nous finirons le projet ensemble. – Skończymy projekt razem.
 • Vous finirez le rapport demain. – Skończycie raport jutro.
 • Ils finiront la construction l’année prochaine. – Oni skończą budowę w przyszłym roku.

Vendre w Futur simple (sprzedawać)

 • Je vendrai ma voiture l’année prochaine. – Sprzedam mój samochód w przyszłym roku.
 • Tu vendras ta maison bientôt. – Sprzedasz swój dom wkrótce.
 • Il vendra ses produits sur le marché. – On sprzeda swoje produkty na rynku.
 • Nous vendrons nos articles en ligne. – Sprzedamy nasze artykuły online.
 • Vous vendrez les billets à partir de demain. – Będziecie sprzedawać bilety od jutra.
 • Elles vendront leurs œuvres d’art à la galerie. – One sprzedadzą swoje dzieła sztuki w galerii.

Czasowniki nieregularne w Futur simple

Être w Futur simple (być)

 • Je serai à la réunion à 10 heures. – Będę na spotkaniu o 10.
 • Tu seras heureux avec ce travail. – Będziesz szczęśliwy z tej pracy.
 • Il sera là demain matin. – On będzie tam jutro rano.
 • Nous serons prêts pour le voyage. – Będziemy gotowi na podróż.
 • Vous serez les bienvenus à la fête. – Będziecie mile widziani na przyjęciu.
 • Ils seront en vacances la semaine prochaine. – Oni będą na wakacjach w przyszłym tygodniu.

Avoir w Futur simple (mieć)

 • J’aurai une réunion importante demain. – Będę miał ważne spotkanie jutro.
 • Tu auras des nouvelles bientôt. – Wkrótce będziesz miał wiadomości.
 • Elle aura un nouvel emploi bientôt. – Ona wkrótce będzie miała nową pracę.
 • Nous aurons des invités ce week-end. – Będziemy mieć gości w ten weekend.
 • Vous aurez des réponses d’ici la fin de la journée. – Będziecie mieć odpowiedzi do końca dnia.
 • Ils auront un examen la semaine prochaine. – Oni będą mieli egzamin w przyszłym tygodniu.

Faire w Futur simple (robić)

 • Je ferai du sport demain matin. – Będę uprawiał sport jutro rano.
 • Tu feras un gâteau pour la fête. – Zrobisz ciasto na przyjęcie.
 • Il fera beau demain. – Jutro będzie ładna pogoda.
 • Nous ferons une promenade cet après-midi. – Pójdziemy na spacer dziś po południu.
 • Vous ferez vos devoirs après l’école. – Zrobicie swoje zadania po szkole.
 • Elles feront les courses ce soir. – One zrobią zakupy dziś wieczorem.

Aller w Futur simple (iść)

 • J’irai au cinéma ce soir. – Pójdę do kina dziś wieczorem.
 • Tu iras à la bibliothèque demain. – Pójdziesz do biblioteki jutro.
 • Il ira à Paris la semaine prochaine. – On pojedzie do Paryża w przyszłym tygodniu.
 • Nous irons en vacances cet été. – Pojedziemy na wakacje tego lata.
 • Vous irez à l’école à pied. – Pójdziecie do szkoły pieszo.
 • Ils iront au concert demain soir. – Oni pójdą na koncert jutro wieczorem.

Przykładowe zdania w futur simple

Oto dwadzieścia przykładów zdań w czasie futur simple w języku francuskim, wraz z ich tłumaczeniami na język polski:

Je parlerai avec toi demain. – Porozmawiam z tobą jutro.

Tu finiras le projet la semaine prochaine. – Skończysz projekt w przyszłym tygodniu.

Il choisira un nouveau livre. – On wybierze nową książkę.

Nous vendrons notre maison l’année prochaine. – Sprzedamy nasz dom w przyszłym roku.

Vous verrez la différence. – Zobaczycie różnicę.

Ils apprendront le français. – Oni nauczą się francuskiego.

Elle attendra ici. – Ona poczeka tutaj.

Nous partirons à huit heures. – Wyjedziemy o ósmej.

Vous lirez ce livre. – Przeczytacie tę książkę.

Ils comprendront la leçon. – Oni zrozumieją lekcję.

Je ferai mes devoirs ce soir. – Odrobię zadania domowe wieczorem.

Tu iras à l’école. – Pójdziesz do szkoły.

Elle sera là. – Ona tam będzie.

Nous mangerons à l’extérieur. – Zjemy na zewnątrz.

Vous répondrez à la question. – Odpowiecie na pytanie.

Elles achèteront des fruits. – One kupią owoce.

Je viendrai te voir. – Przyjdę cię odwiedzić.

Tu dormiras bien. – Dobrze się wyśpisz.

Il fera beau demain. – Jutro będzie ładna pogoda.

Nous jouerons au tennis samedi. – Zagramy w tenisa w sobotę.

Podsumowanie Futur simple

Futur simple to podstawowy czas przyszły w języku francuskim, który pozwala wyrażać przyszłe zdarzenia, plany i przewidywania. Jego znajomość jest kluczowa dla poprawnego porozumiewania się i zrozumienia tekstów dotyczących przyszłości. Regularne ćwiczenie odmiany czasowników w tym czasie pomoże w biegłym posługiwaniu się językiem francuskim.

futur simple cwicz 1 Futur simple. Czas przyszły prosty w języku francuskim.

Wykonaj ćwiczenia z Futur simple.

Chcę wykonać ćwiczenie!

Zobacz: Jak nas wspierać? Zostań naszym sponsorem, czyli Patroniem!

patronite Futur simple. Czas przyszły prosty w języku francuskim.
Futur simple. Czas przyszły prosty w języku francuskim. 6

Wesprzyj nas!

Od 2002 roku popularyzujemy naukę. Chcemy się rozwijać i dostarczać naszym Czytelnikom jeszcze więcej atrakcyjnych treści wysokiej jakości. Dlatego postanowiliśmy poprosić o wsparcie.

Najcześciej czytane artykuły na blogu::

O Autorze

Podoba Ci się treść którą dodajemy?
Udostępnij artykuł dla większego zasięgu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Wesprzyj nas finansowo! Przybij piątkę i postaw nam kawę!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Shopping Basket
Don`t copy text!
1
0
Would love your thoughts, please comment.x