On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs

On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs

“On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs” to francuskie przysłowie, które w języku polskim można przetłumaczyć jako “Nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj”. Jest to wyrażenie używane, aby przypomnieć, że aby osiągnąć pewne cele, często trzeba podjąć pewne ryzyko lub poświęcić coś innego. W tym artykule przyjrzymy się pochodzeniu tego powiedzenia, jego znaczeniu oraz przykładom użycia w literaturze.

Pochodzenie i Źródło Powiedzenia

Powiedzenie “On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs” pochodzi z XIX wieku i zostało po raz pierwszy zacytowane przez znanego francuskiego pisarza, Honoré de Balzac. Jest to dosłowne odniesienie do procesu gotowania, w którym aby zrobić omlet, musisz najpierw rozbijać jajka. W kontekście metaforycznym, oznacza to, że aby osiągnąć pewne cele, często trzeba podjąć pewne ryzyko, poświęcić coś lub zaakceptować pewne straty.

Znaczenie Powiedzenia

“On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs” jest przypomnieniem, że aby osiągnąć sukces, często musimy podjąć pewne ryzyko lub poświęcić coś innego. Może to oznaczać, że musimy porzucić pewne wygody, zrezygnować z pewnych przyjemności lub zaakceptować pewne straty, aby osiągnąć nasze cele. W kontekście biznesowym, może to oznaczać, że musimy zainwestować pewne środki, zaryzykować pewne decyzje lub podjąć pewne trudne decyzje, aby osiągnąć sukces.

Przykłady w Literaturze

W literaturze, powiedzenie “On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs” często pojawia się w kontekście decyzji, które postacie muszą podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Na przykład, w powieściach o tematyce wojennej, postacie często muszą podjąć trudne decyzje, które mogą prowadzić do strat i cierpienia, ale które są niezbędne do osiągnięcia większego dobra.

W klasycznej literaturze, powiedzenie to można znaleźć w dziełach, gdzie postacie muszą zdecydować, czy są gotowe na poświęcenia, aby osiągnąć swoje cele. Na przykład, w “Dziadach” Adama Mickiewicza, Konrad musi zdecydować, czy jest gotów na poświęcenia, aby osiągnąć swoje cele.

Przykładowe Zdania z Użyciem Powiedzenia

 1. “Il savait qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, alors il a décidé de prendre le risque” – “Wiedział, że nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj, więc zdecydował się podjąć ryzyko”.
 2. “Elle a compris qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs et a accepté de faire des sacrifices pour atteindre ses objectifs” – “Zrozumiała, że nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj, i zgodziła się na poświęcenia, aby osiągnąć swoje cele”.
 3. “Dans le monde des affaires, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs; il faut parfois prendre des décisions difficiles pour réussir” – “W świecie biznesu nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj; czasami trzeba podjąć trudne decyzje, aby odnieść sukces”.
 4. “Il a appris à ses dépens qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs” – “Nauczył się na własnej skórze, że nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj”.
 5. “Elle a dit à son équipe : ‘On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs‘, les encourageant à prendre des risques” – “Powiedziała swojemu zespołowi: ‘Nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj’, zachęcając ich do podjęcia ryzyka”.
 6. “Dans son roman, l’auteur utilise l’expression ‘on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs‘ pour illustrer le dilemme moral du protagoniste” – “W swojej powieści, autor używa wyrażenia ‘nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj’, aby zilustrować moralny dylemat protagonisty”.
 7. “Il a réalisé qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs et a décidé de changer de carrière, malgré les défis” – “Zdał sobie sprawę, że nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj, i zdecydował się zmienić karierę, pomimo wyzwań”.
 8. “Dans son discours, le politicien a utilisé l’expression ‘on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs‘ pour justifier ses décisions controversées” – “W swoim przemówieniu polityk użył wyrażenia ‘nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj’, aby usprawiedliwić swoje kontrowersyjne decyzje”.
 9. “Elle a expliqué à ses enfants qu’on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, leur enseignant l’importance du travail acharné et des sacrifices” – “Wyjaśniła swoim dzieciom, że nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj, ucząc ich
 10. “Dans son livre, l’auteur écrit : ‘On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs‘, pour souligner la nécessité de prendre des risques pour atteindre le succès” – “W swojej książce autor pisze: ‘Nie zrobisz omletu, nie rozbijając jaj’, aby podkreślić konieczność podjęcia ryzyka, aby osiągnąć sukces”.

Zakończenie

Powiedzenie “On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs” jest ważnym przypomnieniem, że sukces często wymaga poświęceń i ryzyka. Bez względu na to, czy jest to w kontekście osobistym, zawodowym czy literackim, to przysłowie jest uniwersalnym przypomnieniem o realiach życia. Pamiętajmy o tym, gdy staniemy przed wyzwaniami i będziemy musieli podjąć trudne decyzje. Pamiętajmy, że nie zrobimy omletu, nie rozbijając jaj.

Wesprzyj nas! Zostań naszym sponsorem na Patronite.pl
On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs 3

📚🥚🍳 Czy jesteś gotowy na rozbijanie jaj i robienie omletu? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tym fascynującym francuskim przysłowiu! 📚🥚🍳

Qui sème le vent récolte la tempête

Qui sème le vent récolte la tempête

Qui sème le vent récolte la tempête

Qui sème le vent récolte la tempête

“Qui sème le vent récolte la tempête” to francuskie przysłowie, które w języku polskim można przetłumaczyć jako “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”. Jest to głęboko metaforyczne powiedzenie, które ma na celu przekazanie ważnej lekcji dotyczącej konsekwencji naszych działań. W wielu kulturach istnieją podobne powiedzenia, które mają na celu przypomnienie o odpowiedzialności i rozwadze. W tym artykule przyjrzymy się pochodzeniu tego powiedzenia, jego znaczeniu oraz przykładom użycia w literaturze.

Pochodzenie i Źródło Powiedzenia

Powiedzenie “Qui sème le vent récolte la tempête” ma swoje korzenie w Biblii. Pochodzi z Księgi Ozeasza w Starym Testamencie, gdzie czytamy: “Albowiem sieją wiatr, a żąć będą burzę” (Oz 8,7). To starożytne przysłowie zostało przekazane przez wieki i jest nadal używane we współczesnym języku jako przestroga przed nieprzemyślanymi działaniami.

Znaczenie Powiedzenia

“Qui sème le vent récolte la tempête” jest przestrogą przed działaniami, które mogą mieć dalekosiężne i często nieprzewidziane konsekwencje. Oznacza to, że jeśli podejmujemy działania lekkomyślnie, bez zastanowienia się nad ich skutkami, możemy spodziewać się, że zaowocują one problemami i trudnościami. Przysłowie to zachęca do ostrożności, rozwagi i odpowiedzialności za nasze decyzje i działania.

Przykłady w Literaturze

W literaturze powiedzenie “Qui sème le vent récolte la tempête” można znaleźć w różnych kontekstach. Na przykład, w “Dziadach” Adama Mickiewicza, Konrad, jeden z bohaterów, wyraża swoje frustracje i gniew wobec niesprawiedliwości społecznych, co prowadzi do jego buntu. Jego działania można interpretować jako sianie wiatru, które ostatecznie prowadzi do zbierania burzy w postaci konsekwencji jego działań.

Inny przykład można znaleźć w “Zbrodni i Karze” Fiodora Dostojewskiego, gdzie główny bohater, Raskolnikow, popełnia zbrodnię w przekonaniu, że jest to usprawiedliwione. Jego działania, będące sianiem wiatru, prowadzą do zbierania burzy w postaci wewnętrznego konfliktu i ostatecznej kary.

Przykładowe zdania

Après avoir traité ses collègues avec mépris pendant des années, il a finalement été renvoyé. Comme on dit, “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • Po tym, jak przez lata traktował swoich kolegów z pogardą, w końcu został zwolniony. Jak mówią, “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

Elle a menti à ses amis et maintenant personne ne lui fait confiance; “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • Skłamała swoim przyjaciołom i teraz nikt jej nie ufa; “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

En politique, les décisions hâtives et irréfléchies peuvent avoir des conséquences désastreuses. “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • W polityce pochopne i nieprzemyślane decyzje mogą mieć katastrofalne skutki. “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

Il a investi toutes ses économies dans une entreprise douteuse sans faire de recherches; maintenant il a tout perdu. “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • Zainwestował wszystkie swoje oszczędności w wątpliwą firmę bez dokonywania badań; teraz stracił wszystko. “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

Elle a négligé ses études et maintenant elle a du mal à réussir ses examens; “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • Zaniedbała swoje studia i teraz ma problemy z zaliczeniem egzaminów; “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

Il a toujours été arrogant et impoli envers les autres, et maintenant il se demande pourquoi il est seul. “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • Zawsze był arogancki i niegrzeczny wobec innych, a teraz zastanawia się, dlaczego jest sam. “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

En négligeant l’environnement et en exploitant les ressources naturelles sans réfléchir, l’humanité “sème le vent et récolte la tempête” sous forme de changements climatiques.

 • Zaniedbując środowisko i eksploatując zasoby naturalne bez zastanowienia, ludzkość “sieje wiatr i zbiera burzę” w postaci zmian klimatycznych.

Elle a parlé sans réfléchir et a blessé les sentiments de son ami; maintenant leur amitié est en péril. “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • Mówiła bez zastanowienia i zraniła uczucia swojego przyjaciela; teraz ich przyjaźń jest zagrożona. “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

Il a triché pendant le match et a finalement été disqualifié. C’est vrai ce qu’on dit: “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • Oszukiwał podczas meczu i ostatecznie został zdyskwalifikowany. To prawda, co mówią: “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

En ignorant les conseils de ses parents et en prenant de mauvaises décisions, il a fini par avoir des problèmes. “Qui sème le vent récolte la tempête”.

 • Ignorując rady swoich rodziców i podejmując złe decyzje, wpadł w kłopoty. “Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

Zastosowanie w Codziennym Życiu

W codziennym życiu powiedzenie “Qui sème le vent récolte la tempête” ma szerokie zastosowanie. Może dotyczyć relacji międzyludzkich, gdzie nieprzemyślane słowa lub działania mogą prowadzić do konfliktów i zatargów. Może także odnosić się do decyzji finansowych, gdzie ryzykowne inwestycje mogą prowadzić do poważnych strat. W polityce, działania rządów mogą mieć długoterminowe skutki dla społeczeństwa. W każdym z tych przypadków, powiedzenie przypomina o znaczeniu odpowiedzialności, rozwagi i przemyślenia konsekwencji naszych działań.

Zakończenie

“Qui sème le vent récolte la tempête” to mądre przysłowie, które przypomina nam o znaczeniu odpowiedzialności za nasze działania. W świecie, gdzie często działamy impulsywnie, ważne jest, aby pamiętać o tej starożytnej mądrości. Niezależnie od tego, czy jesteśmy liderami, rodzicami, przyjaciółmi czy obywatelami, to powiedzenie ma zastosowanie w wielu aspektach naszego życia. Niech będzie to przypomnienie, że nasze działania mają konsekwencje, i że odpowiedzialność, rozwaga i przemyślenie skutków naszych decyzji są kluczowe dla budowania pozytywnych relacji i społeczeństwa. W ten sposób możemy działać z większą świadomością i dbać o dobro wspólne.

Jak nas wspierać? Patronite
Qui sème le vent récolte la tempête 6
L'habit ne fait pas le moine

L’habit ne fait pas le moine

L'habit ne fait pas le moine
L’habit ne fait pas le moine

L’habit ne fait pas le moine

“L’habit ne fait pas le moine” to jedno z najbardziej znanych francuskich przysłów, które można przetłumaczyć na język polski jako “Suknia nie czyni mnicha”. To powiedzenie ma na celu przekazanie idei, że wygląd zewnętrzny niekoniecznie odzwierciedla prawdziwy charakter lub wartość osoby. W dzisiejszym świecie, gdzie wygląd i wizerunek odgrywają dużą rolę w społeczeństwie, to przysłowie jest szczególnie istotne. W tym artykule przyjrzymy się pochodzeniu tego powiedzenia, jego znaczeniu oraz przykładom użycia w literaturze.

Pochodzenie i Źródło Powiedzenia

Powiedzenie “L’habit ne fait pas le moine” ma swoje korzenie w średniowiecznej Europie. W tamtych czasach mnisi byli często kojarzeni z pobożnością i skromnością. Jednak nie wszyscy, którzy nosili habit mnicha, rzeczywiście prowadzili życie zgodne z tymi wartościami. Stąd powstało to powiedzenie, które miało na celu przypomnienie, że ubranie niekoniecznie odzwierciedla prawdziwą naturę osoby.

Znaczenie Powiedzenia

“L’habit ne fait pas le moine” jest przestrogą przed ocenianiem ludzi wyłącznie na podstawie ich wyglądu zewnętrznego. Wskazuje na to, że wartości, cechy charakteru i umiejętności osoby nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. W dzisiejszym świecie, gdzie ludzie często są oceniani na podstawie ich ubioru, wyglądu czy statusu społecznego, to powiedzenie przypomina o znaczeniu patrzenia głębiej i nie oceniania książki po okładce.

Przykłady w Literaturze

W literaturze powiedzenie “L’habit ne fait pas le moine” można znaleźć w różnych kontekstach. Na przykład, w powieści “Hrabia Monte Christo” Aleksandra Dumasa, główny bohater, Edmond Dantès, przybiera różne tożsamości i ubrania, aby wpłynąć na losy innych postaci. Jego wygląd zewnętrzny nie odzwierciedla jego prawdziwego charakteru ani motywacji.

Inny przykład można znaleźć w “Don Kichocie” Miguela de Cervantesa. Główny bohater, Don Kichot, ubiera się jak rycerz i wierzy, że jest nim, ale jego zachowanie i działania nie zawsze odzwierciedlają ideały rycerskie. To jest kolejny przykład, gdzie powiedzenie “L’habit ne fait pas le moine” ma zastosowanie, ponieważ pokazuje, że ubiór Don Kichota nie odzwierciedla jego prawdziwej natury.

Przykłady zdań

“L’habit ne fait pas le moine”, il est donc important de ne pas juger quelqu’un uniquement sur son apparence.

 • “Suknia nie czyni mnicha”, dlatego ważne jest, aby nie oceniać kogoś wyłącznie na podstawie wyglądu.

Elle portait des vêtements de marque, mais son comportement était impoli; comme on dit, “L’habit ne fait pas le moine”.

 • Miała na sobie markowe ubrania, ale jej zachowanie było niegrzeczne; jak się mówi, “suknia nie czyni mnicha”.

Il semblait très professionnel dans son costume, mais il n’avait aucune compétence; “L’habit ne fait pas le moine”.

 • Wyglądał bardzo profesjonalnie w swoim garniturze, ale nie miał żadnych umiejętności; “suknia nie czyni mnicha”.

Elle pensait qu’il était riche parce qu’il portait un costume cher, mais “L’habit ne fait pas le moine”; il était endetté.

 • Myślała, że jest bogaty, bo nosił drogi garnitur, ale “suknia nie czyni mnicha”; był zadłużony.

Il a appris que “L’habit ne fait pas le moine” quand il a découvert que l’homme en vêtements décontractés était en fait le PDG de l’entreprise.

 • Nauczył się, że “suknia nie czyni mnicha”, gdy odkrył, że mężczyzna w swobodnym ubraniu był faktycznie dyrektorem generalnym firmy.

Malgré son allure de savant avec ses lunettes et ses livres, il ne savait pas grand-chose; “L’habit ne fait pas le moine”.

 • Pomimo wyglądu uczonca z okularami i książkami, nie wiedział wiele; “suknia nie czyni mnicha”.

Elle était toujours bien habillée et élégante, mais elle était très impolie envers les autres; cela prouve que “L’habit ne fait pas le moine”.

 • Zawsze była dobrze ubrana i elegancka, ale była bardzo niegrzeczna wobec innych; to dowodzi, że “suknia nie czyni mnicha”.

Il pensait que le restaurant serait excellent car il avait l’air très chic, mais la nourriture était médiocre; “L’habit ne fait pas le moine”.

 • Myślał, że restauracja będzie doskonała, bo wyglądała bardzo szykownie, ale jedzenie było przeciętne; “suknia nie czyni mnicha”.

Le musicien de rue en vêtements usés jouait de la guitare magnifiquement; c’était un rappel que “L’habit ne fait pas le moine”.

 • Uliczny muzyk w zużytych ubraniach pięknie grał na gitarze; to przypomnienie, że “suknia nie czyni mnicha”.

Elle a été surprise de découvrir que la femme en tenue simple était une célèbre actrice; vraiment, “L’habit ne fait pas le moine”.

 • Była zaskoczona, gdy odkryła, że kobieta w prostym stroju była sławną aktorką; naprawdę “suknia nie czyni mnicha”.

Zastosowanie w Codziennym Życiu

W codziennym życiu powiedzenie “L’habit ne fait pas le moine” ma wiele zastosowań. Może być używane, na przykład, w kontekście rekrutacji, gdzie kandydat może wyglądać profesjonalnie i być dobrze ubranym, ale to niekoniecznie oznacza, że jest najlepszym wyborem na stanowisko. Może być również używane w kontekście relacji społecznych, gdzie osoba może nosić drogie ubrania i biżuterię, ale to nie oznacza, że jest ona wartościowym przyjacielem lub partnerem.

Zakończenie

Powiedzenie “L’habit ne fait pas le moine” przypomina nam o ważnej lekcji, która jest aktualna zarówno w historycznym kontekście, jak i we współczesnym świecie. W społeczeństwie, które często skupia się na wyglądzie zewnętrznym i materialnych dobrach, ważne jest, aby pamiętać, że prawdziwa wartość osoby leży w jej charakterze, wartościach i działaniach. Zamiast oceniać ludzi na podstawie ich ubioru lub wyglądu, powinniśmy dążyć do zrozumienia ich motywacji, celów i wartości. W ten sposób możemy budować bardziej autentyczne i wartościowe relacje, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niech “L’habit ne fait pas le moine” będzie przypomnieniem, że prawdziwa esencja człowieka nie zawsze jest widoczna na zewnątrz, a nasze oceny i sądy powinny być oparte na głębszym zrozumieniu i empatii wobec innych.

Jak nas wspierać? Patronite
Najpopularniejsze francuskie przysłowia

Najpopularniejsze francuskie przysłowia

Najpopularniejsze francuskie przysłowia

Najpopularniejsze francuskie przysłowia

Najpopularniejsze francuskie przysłowia

Qui vivra verra. (Kto będzie żył, ten zobaczy.)

L’habit ne fait pas le moine. (Szata nie czyni człowieka.)

Petit à petit, l’oiseau fait son nid. (Kropla drąży skałę.)

Chacun voit midi à sa porte. (Każdy ma swoje zdanie.)

Mieux vaut tard que jamais. (Lepiej późno niż wcale.)

Loin des yeux, loin du cœur. (Co z oczu, to z serca.)

Il n’y a pas de fumée sans feu. (Nie ma dymu bez ognia.)

Les absents ont toujours tort. (Nieobecni mają zawsze rację.)

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. (Ćwiczenie czyni mistrza.)

Tous les chemins mènent à Rome. (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.)

Kto jest autorem francuskich przysłów

Francuskie przysłowia są autorstwa różnych autorów i powstawały na przestrzeni wieków. Nie ma jednego autora, który byłby odpowiedzialny za wszystkie przysłowia w języku francuskim. Przysłowia te przekazywane były ustnie z pokolenia na pokolenie i wiele z nich powstało już wiele stuleci temu, dlatego ich autorzy są często nieznani.

Jednak wiele francuskich przysłów zostało zapisanych w książkach, na przykład w zbiorach przysłów i powiedzeń. Najstarszy znanym zbiorze francuskich przysłów jest “Les proverbes communs, nouvellement imprimez et corrigéz” z 1505 roku, autorstwa Guillaume Tardif. Inni znani autorzy francuskich przysłów to na przykład Jean de la Fontaine, Molière czy François de La Rochefoucauld.

Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Historia francuskich przysłów według dat

Francuskie przysłowia są bardzo stare i wiele z nich powstało wiele wieków temu. Poniżej przedstawiam krótką historię francuskich przysłów według dat.

Średniowiecze (500-1500): W okresie średniowiecza powstało wiele francuskich przysłów, które były przekazywane ustnie. Jednym z najstarszych znanych zbiorów przysłów francuskich jest “Le livre des proverbes français” autorstwa Adrien de La Vigne z około 1190 roku.

Renesans (1500-1600): W okresie renesansu wiele francuskich przysłów zaczęło być zapisywanych w książkach i zbiorach, co pozwoliło na ich bardziej systematyczne i łatwiejsze przekazywanie. Guillaume Tardif opublikował w 1505 roku “Les proverbes communs, nouvellement imprimez et corrigéz”, jeden z pierwszych znanych zbiorów francuskich przysłów.

XVII wiek: W XVII wieku francuskie przysłowia zyskały na popularności i zaczęły być używane w literaturze i sztuce. W tym czasie wiele przysłów pochodziło od znanych pisarzy i poetów, takich jak Jean de La Fontaine czy François de La Rochefoucauld.

XVIII wiek: W XVIII wieku wiele francuskich przysłów było wykorzystywanych jako dowcipy lub ironiczne komentarze do ówczesnych wydarzeń politycznych i społecznych. W tym czasie wiele przysłów pochodziło od anonimowych autorów.

XIX i XX wiek: W XIX i XX wieku francuskie przysłowia nadal były używane, ale coraz mniej pojawiały się w literaturze i sztuce. Nadal były przekazywane ustnie i były popularne w codziennej mowie, ale coraz mniej były zapisywane w książkach.

Dziś francuskie przysłowia są wciąż popularne i używane w codziennej mowie.

Jakie przysłowia zawiera Le livre des proverbes français

“Le livre des proverbes français” to zbiór francuskich przysłów z około 1190 roku autorstwa Adrien de La Vigne. Oto kilka przykładów przysłów zawartych w tym zbiorze:

Mieux vaut souffrir que mourir. (Lepiej cierpieć niż umierać.)

La nuit porte conseil. (Nocą myśl lepiej dojrzeją.)

C’est chose trop vue qu’une femme qui parle latin. (To rzecz zbyt dziwna, kiedy kobieta mówi po łacinie.)

Il n’est si petit buisson qui ne porte son ombre. (Nie ma takiego małego krzaczka, który by nie rzucał swojego cienia.)

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. (Nie ma sensu biec, trzeba wyruszyć na czas.)

Qui trop embrasse, mal étreint. (Kto za wiele chce, niczego nie osiągnie.)

L’argent est le nerf de la guerre. (Pieniądz jest nerwem wojny.)

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. (Co dzień wodę nosi, ten w końcu garnki rozbija.)

Aide-toi, le ciel t’aidera. (Pomóż sobie, a Bóg ci pomoże.)

Chacun voit midi à sa porte. (Każdy ma swoje zdanie.)

Te i wiele innych przysłów zawartych w “Le livre des proverbes français” nadal są popularne i używane w języku francuskim.

Jakie są współczesne przysłowia francuskie?

Les absents ont toujours tort. (Nieobecni mają zawsze rację.)

L’appétit vient en mangeant. (Apetyt rośnie w miarę jedzenia.)

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. (Małe strumyki tworzą wielkie rzeki.)

À quelque chose malheur est bon. (Wszystko złe jest na dobre.)

Chacun pour soi et Dieu pour tous. (Każdy dla siebie, Bóg dla wszystkich.)

Les paroles s’envolent, les écrits restent. (Słowa ulatują, pisane pozostają.)

Qui sème le vent récolte la tempête. (Kto sieje wiatr, zbiera burzę.)

Rira bien qui rira le dernier. (Będzie się śmiał ten, kto złośliwie zakończy sytuację.)

Tel père, tel fils. (Taki ojciec, taki syn.)

Tout est bien qui finit bien. (Wszystko dobre, co się dobrze kończy.)

Współczesne przysłowia francuskie, podobnie jak te z przeszłości, często opierają się na mądrości ludowej i doświadczeniach życiowych. Są one nadal bardzo popularne w codziennej mowie i używane w różnych kontekstach społecznych i kulturowych.