Le subjonctif présent

Le subjonctif présent

Tryb łączony teraźniejszy

Le subjonctif présent
Le subjonctif présent

Wbrew temu, co wielu myśli, Francuzi bardzo często używają trybu łączącego w życiu codziennym. Le subjonctif présent, Tryb łączący absolutnie nie jest zarezerwowany dla pisma ani języka formalnego. Na przykład Francuz wyraża swoje uczucia, pragnienia, zobowiązanie, konieczność … używając trybu łączącego teraźniejszości.

Tryb subjonctif nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Można powiedzieć, iż wyraża to co jest subiektywne (rozkaz, chęć, życzenie, pragnienie, wolę, wątpliwość, obawę, zdziwienie, zadowolenie, itp.) w przeciwieństwie do trybu indicatif, który wyraża czynności realne, rzeczywiście się dziejące.

Subjonctif występuje w czterech czasach (présent, passé, imparfait, plus-que-parfait) przy czym czasy imparfait i plus-que-parfait występują tylko w języku literackim.

1. Kiedy używamy le subjonctif?

Le subjonctif présent używamy, aby wyrazić:

a) koniecznośćla nécessité, l’obligation:

ordonner quenakazywać, żeby
commander querozkazywać, żeby
défendre quezabraniać, żeby
exiger quewymagać, żeby
dire quepowiedzieć, żeby
prier queprosić, żeby
c’est urgent queto pilne, żeby
c’est scandaleux queto skandaliczne, żeby
il est obligatoire quejest obowiązkowe, żeby
il faut quetrzeba, żeby
il est nécessaire queto konieczne, żeby
il vaut mieux quelepiej, żeby
il est important queważne, żeby
il est indispensable queniezbędne, żeby
il est inadmissible queniedopuszczalne, żeby
il est désirable quepożądanym jest, żeby

b) prawdopodobieństwo – la probabilité

craindre queobawiać się, że
avoir peur quebać się, że
s’inquiéter queniepokoić się, że
il est dangereux quejest niebezpieczne, że
de crainte quez obawy, że
de peur quez obawy, że


c) czas, pierwszeństwol’antériorité:

jusqu’à ce queaż do
avant quezanim
en attendant queczekając aż
sans attendre quenie czekając aż


d) wolę, żądanie – la volonté, le souhait:

aimer mieux quewoleć, żeby
empêcher questać na przeszkodzie, żeby
proposer queproponować, żeby
attendre queczekać, żeby
exiger quewymagać, żeby
souhaiter queżyczyć sobie, żeby
s’attendre à ce queoczekiwać, żeby
insister pour quenalegać, żeby
suggérer quesugerować, żeby
tenir à ce quezależeń na tym, żeby
commander quenakazywać, żeby
interdire quezabraniać, żeby
demander queprosić, żeby
s’opposer à ce quesprzeciwiać się temu, żeby
vouloir quechcieć, żeby
désirer quepragnąć, żeby
préférer quewoleć, żeby
permettre quepozwalać, żeby
avoir besoin quepotrzebować, żeby


e) uczucia – les sentiments:

se réjouir quecieszyć się, że
il est extraordinaire queto nadzwyczajne, że
être content quebyć zadowolonym, że
être heureux/heureuse quebyć szczęśliwym, że
être ravi(e) quebyć zachwyconym, że
être enchanté(e) quebyć zachwyconym, że
c’est bien queto dobrze, że


f) celele but:

pour queaby,żeby
afin quew celu, żeby
de peur queze strachu, że
de façon quew sposób, by
de manière quew sposób, by


g) wątpliwość :

douter quewątpić, żeby
nier quezaprzeczać, żeby
avoir peine à croire quenie wierzyć, żeby
il est douteux quejest wątpliwe, żeby
il est possible quejest możliwe, żeby
il est peu probable quejest mało prawdopodobne, żeby
il est incroyable quejest niewiarygodne, żeby
il est improbable quejest nieprawdopodobne, żeby
il est impensable quejest nie do pomyślenia, żeby
il est invraisemblable quejest nieprawdopodobne, żeby
il n’est pas probablenie jest możliwe, żeby
il est impossiblejest niemożliwe, żeby
il n’est pas sûrnie jest pewne, żeby
il n’est pas certainnie jest pewne, żeby
il n’est pas vrai quenieprawdą jest, żeby
il ne me semble pas quenie wydaje mi się, żeby

h) opinie:

il est scandaleux que 🙂

UWAGA: le verbe “espérer” exprime le souhait mais est suivi du présent de l’indicatif.

2. Jak tworzymy tryb le subjonctif?

subjonctif present wzor Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 9

Subjonctif tworzymy na podstawie tematu czasownika odmienionego w czasie teraźniejszym dla trzeciej osoby liczby mnogiej (elles / ils), do którego dodajemy odpowiednie końcówki: „e”, „es”, „e”, „ions”, „iez”, „ent”. Dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej (nous i vous) najpewniej jest brać temat od pierwszej osoby liczby mnogiej (nous) – wtedy uniknie się błędów.

Aby utworzyć subjonctif présent (tryb łączący w czasie teraźniejszym), należy odciąć końcówkę –ent z formy 3. os. liczby mnogiej czasownika w trybie oznajmującym, a następnie do tego tematu dodać następujące końcówki:

OsobaLiczba pojedynczaLiczba mnoga
1.-e-ions
2.-es-iez
3.-e-ent

Grupa I
parler
Singulier
parler
Pluriel
Grupa II
finir
Singulier
finir
Pluriel
Grupa III
mettre
Singulier
mettre
Pluriel
que je parleque nous parlionsque je finisseque nous finissionsque je metteque nous mettions
que tu parlesque vous parliezque tu finissesque vous finissiezque tu mettesque vous mettiez
qu’il/elle parlequ’ils/elles parlentqu’il/elle finissequ’ils/elles finissentqu’il/elle mettequ’ils/elles mettent

W efekcie w przypadku czasowników pierwszej grupy koniugacyjnej formy w całej liczbie pojedynczej oraz w 3. os. liczby mnogiej formy trybu łączącego są identyczne jak w trybie oznajmującym. 

Niektóre czasowniki nieregularne (trzeciej grupy koniugacyjnej) w trybie oznajmującym mają w liczbie mnogiej inny rdzeń dla 1. i 2. osoby, a inny dla 3. osoby. W trybie łączącym ta różnica jest zachowana. A mianowicie w trybie łączącym podstawą dla 1. i 2. os. l. mn. jest forma 1. os. l. mn. trybu oznajmującego; pozostałe bazują na rdzeniu 3. osoby liczby mnogiej. Przykładowo czasownik prendre ma następujące dwa rdzenie do tworzenia subjonctifprenn- i pren-:

prendre
Singulier
prendre
Pluriel
recevoir
Singulier
recevoir
Pluriel
boire
Singulier
boire
Pluriel
que je prenneque nous prenionsque je reçoiveque nous recevionsque je boiveque nous buvions
que tu prennesque vous preniezque tu reçoivesque vous receviezque tu boivesque nous buviez
qu’il/elle prennequ’ils/elles prennentqu’il reçoivequ’ils/elles reçoiventqu’il boivequ’ils boivent

Formy w 1. i 2. os. l. mn. w trybie subjonctif są prawie zawsze takie same jak formy w czasie imparfait trybu oznajmującego. Czasowniki kończące się na –ier mogą przyjmować dwa „i”, a w kończących się na –yer zachowane jest „y”(tak samo jak w imparfait):

congédier
Singulier
congédier
Pluriel
nettoyer
Singulier
nettoyer
Pluriel
que je congédieque nous congédiionsque je nettoieque nous nettoyions
que tu congédiesque vous congédiiezque tu nettoiesque vous nettoyiez
qu’il/elle congédiequ’ils/elles congédientqu’il/elle nettoiequ’ils/elles nettoient

Dziewięć czasowników ma formy specjalne (nieregularne) w subjonctif présent. Są to: être, avoir, aller, faire, falloir, pouvoir, savoir, valoir, vouloir.

être
Singulier
être
Pluriel
avoir
Singulier
avoir
Pluriel
que je soisque nous soyonsque j’aieque nous ayons
que tu soiesque vous soyezque tu aiesque vous ayez
qu’il/elle soitqu’ils/ellesqu’il/elle aitqu’ils/elles aient
etre subjonctif present Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 10

avoir subjonctif present2 Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 11

aller subjjonctif present Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 12
faire subjonctif present kopia Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 13

allerfairepouvoirsavoirvaloirvouloir
que jeaillefassepuissesachevailleveuille
que tuaillesfassespuissessachesvaillesveuilles
qu’il/elleaillefassepuissesachevailleveuille
que nousallionsfassionspuissionssachionsvalionsvoulions
que vousalliezfassiezpuissiezsachiezvaliezvouliez
qu’ils/ellesaillentfassentpuissentsachentvaillentveuillent

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

[qsm quiz=26]
patronite Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 14
patronite banner chce 1280x720 1 Le subjonctif présent
Le subjonctif présent 15

Exercices avec “avoir”

POLSKI

Strona dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja w serwisie jest DARMOWA.

-> ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!  KLIKNIJ TUTAJ!

=====================================

JEŻELI POSIADASZ KONTO W NASZYM SERWISIE - ZALOGUJ SIĘ!

Zespół Bonjour de France.pl 

FRANCAIS

La page n'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés.

L'inscription sur le site est GRATUITE.

-> Créer un compte est GRATUITE! CLIQUEZ ICI!

=====================================

SI VOUS AVEZ UN COMPTE SUR NOTRE SITE WEB, cliquez ici!

Présent

Présent

Présent

Présent. Czas teraźniejszy po francusku.

Witajcie! Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona czasowi teraźniejszemu Présent po francusku. Jest to czas, którym mówimy o rzeczach, które dzieją się właśnie teraz lub o rzeczach, które są stale prawdziwe.

W języku francuskim czas teraźniejszy nazywa się “présent”. Aby go utworzyć, należy wziąć czasownik w formie podstawowej (bez końcówki) i dodać do niego odpowiednie końcówki, zależne od osoby.

Oto przykłady dla czasownika “parler” (mówić):

 • Je parle (mówię)
 • Tu parles (mówisz)
 • Il/Elle parle (mówi)
 • Nous parlons (mówimy)
 • Vous parlez (mówicie)
 • Ils/Elles parlent (mówią)

Warto zauważyć, że niektóre czasowniki są nieregularne i wymagają dodatkowej uwagi. Na przykład, czasownik “être” (być) ma swoje własne formy dla czasu teraźniejszego:

 • Je suis (jestem)
 • Tu es (jesteś)
 • Il/Elle est (jest)
 • Nous sommes (jesteśmy)
 • Vous êtes (jesteście)
 • Ils/Elles sont (są)

Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja była dla Was pomocna. Teraz, czas na praktykę!

1. Comment conjuguer les verbes français au présent ?

Jak odmieniamy czasowniki w języku francuskim w czasie teraźniejszym?

Pour conjuguer les verbes au présent, on remplace la terminaison de l’infinitif, selon le groupe du verbe, par les terminaisons suivantes :

Chcąc szybko nauczyć się odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym najłatwiej jest zapamiętać tabelkę z końcówkami czasowników:

OSOBA
Personne
Czasowniki
pierwszej grupy
Verbes 
du 1er groupe
(en -er)
Czasowniki
drugiej grupy
Verbes 
du 2e groupe*
(en -ir/-issant)
Czasowniki
trzeciej
grupy
Verbes 
du 3e groupe**
(en -re)
1re personne du singulier-e-is-s
2e personne du singulier-es-is-s
3personne du singulier-e-it-t / –
1re personne du pluriel-ons-issons-ons
2personne du pluriel-ez-issez-ez
3e personne du pluriel-ent-issent-ent

2. Les verbes du premier groupe (en -er)

Czasowniki pierwszej grupy

Les verbes du 1er groupe se terminent en -er à l’infinitif. Voici comment les conjuguer au présent :

PersonneTerminaisonsaimerchanter
1re personne du singulier-ej’aimeje chante
2e personne du singulier-estu aimestu chantes
3personne du singulier-eil/elle/on aimeil/elle/on chante
1re personne du pluriel-onsnous aimonsnous chantons
2personne du pluriel-ezvous aimezvous chantez
3e personne du pluriel-entils/elles aimentils/elles chantent
patronite Présent
Présent 23

3. Les verbes du deuxième groupe (en -ir/-issant)

Czasowniki drugiej grupy

Les verbes du 2e groupe se terminent en -ir à l’infinitif et forment leur participe présent en -issant. On parle dans ce cas d’allongement du radical au pluriel. Voici comment conjuguer ce type de verbes au présent :

PersonneTerminaisonsfiniragir
1re personne du singulier-isje finisj’agis
2e personne du singulier-istu finistu agis
3personne du singulier-itil/elle/on finitil/elle/on agit
1re personne du pluriel-issonsnous finissonsnous agissons
2personne du pluriel-issezvous finissezvous agissez
3e personne du pluriel-issentils/elles finissentils/elles agissent

4. Les verbes du troisième groupe

Czasowniki trzeciej grupy

Le 3e groupe rassemble tous les verbes dont la conjugaison n’est pas régulière comme celle des verbes du premier et du deuxième groupe. On y trouve les verbes en -ir sans allongement du radical au pluriel, les verbes en -re, en -oir, en -dre ainsi que de nombreux verbes irréguliers dont le radical se transforme lorsqu’on les conjugue.

Les verbes en -ir du 3e groupe

Il y a deux conjugaisons différentes pour les verbes en -ir du 3e groupe :

PersonneTerminaisonsoffrir*Terminaisonsdormir**
1re personne du singulier-ej’offre-sje dors
2e personne du singulier-estu offres-stu dors
3personne du singulier-eil/elle/on offre-til/elle/on dort
1re personne du pluriel-onsnous offrons-onsnous dormons
2personne du pluriel-ezvous offrez-ezvous dormez
3e personne du pluriel-entils/elles offrent-entils/elles dorment

Les verbes en -re et en -oir

PersonneTerminaisonsconstruire*vivre**recevoir***
1re personne du singulier-sje construisje visje reçois
2e personne du singulier-stu construistu vistu reçois
3personne du singulier-til/elle/on construitil/elle/on vitil/elle/on reçoit
1re personne du pluriel-onsnous construisonsnous vivonsnous recevons
2personne du pluriel-ezvous construisezvous vivezvous recevez
3e personne du pluriel-entils/elles construisentils/elles viventils/elles reçoivent

* Sur le modèle de construire se conjuguent conduire, cuire, déduire, détruire, instruire, introduire, nuire, produire, reproduire, réduire, séduire et traduire.

** Sur le modèle de vivre se conjuguent suivre, poursuivre, revivre et survivre.

*** Sur le modèle de recevoir se conjuguent apercevoir, concevoir, décevoir, devoir et percevoir.

Les verbes en -dre et en -tre

PersonneTerminaisonsvendremettre
1re personne du singulier-sje vendsje mets
2e personne du singulier-stu vendstu mets
3personne du singulieril/elle/on vendil/elle/on met
1re personne du pluriel-onsnous vendonsnous mettons
2personne du pluriel-ezvous vendezvous mettez
3e personne du pluriel-entils/elles vendentils/elles mettent
Jak nas wspierać?
Jak nas wspierać?

Zobacz: Jak nas wspierać?

present cwiczenia Présent

Wykonaj ćwiczenie do dzisiejszej lekcji o czasie teraźniejszym

Zajrzyj do zeszytu ćwiczeń dla zalogowanych użytkowników ↗

aller

Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym

Czasownik “aller” jest jednym z najważniejszych czasowników w języku francuskim, którym posługujemy się w codziennej komunikacji. Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym: Jest to czasownik regularny, należący do pierwszej grupy czasowników, czyli tych, które kończą się na “-er”.

W języku francuskim czasownik “aller” oznacza “iść” lub “jechać” i służy do wyrażania ruchu w określonym kierunku. Jest on również często stosowany jako czasownik pomocniczy, zwłaszcza w wyrażeniu przyszłym prostej formy czasu, której używa się bezokolicznika czasownika “aller” z czasownikiem głównym w formie bezokolicznika.

Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym

Przykładowe formy czasownika “aller” w czasie teraźniejszym to:

 • je vais (idę/jadę)
 • tu vas (idziesz/jedziesz)
 • il/elle/on va (idzie/jedzie)
 • nous allons (idziemy/jedziemy)
 • vous allez (idziecie/jedziecie)
 • ils/elles vont (idą/jadą)

Czasownik “aller” jest również często używany w połączeniu z pewnymi przyimkami, aby wyrazić różne znaczenia, np.:

 • aller à (iść/jechać do)
 • aller chez (iść/jechać do kogoś)
 • aller chercher (iść/jechać po kogoś/coś)
 • aller voir (iść/jechać zobaczyć kogoś/coś)
 • aller-retour (podróż tam i z powrotem)

W języku francuskim czasownik “aller” jest bardzo często używany, dlatego warto dobrze go poznać, aby swobodnie porozumiewać się po francusku.

Le verbe aller au présent

Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym
Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym 26

Exemple :

– Vous allez à la piscine ? – Czy idziesz na basen?
– Non, je vais au cinéma. – Nie, idę do kina.

Le verbe aller est suivi d’une préposition (à, au, à la, aux, à l’, chez, dans)

 1. Je vais au travail tous les jours en voiture. (Idę do pracy codziennie samochodem.)
 2. Tu vas à la bibliothèque pour étudier. (Idziesz do biblioteki, aby się uczyć.)
 3. Il va souvent courir le matin. (On często biega rano.)
 4. Elle va chez sa sœur ce soir. (Idzie dzisiaj do swojej siostry.)
 5. Nous allons à la plage demain. (Jedziemy na plażę jutro.)
 6. Vous allez voir un film au cinéma ce soir? (Idziecie zobaczyć film w kinie dziś wieczorem?)
 7. Ils vont souvent manger au restaurant le weekend. (Oni często jedzą w restauracji w weekendy.)
 8. Elles vont chercher leurs enfants à l’école. (Idą odebrać swoje dzieci ze szkoły.)
 9. Je vais prendre un café avant de commencer la réunion. (Wezmę kawę przed rozpoczęciem spotkania.)
 10. Les étudiants vont en classe tous les matins. (Studenci idą na zajęcia codziennie rano.)

Conjugaison :

je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

Posłuchaj odmiany czasownika:

⚠️ Attention aux liaisons : nous‿allons / vous‿allez

Jakie są najczęstsze błędy związane z czasownikiem aller w czasie teraźniejszym

Niektóre z najczęstszych błędów, jakie popełniają uczący się języka francuskiego związane są z czasownikiem “aller”. Oto kilka przykładów:

 1. Nieodpowiednie zastosowanie formy czasu teraźniejszego: Ważne jest, aby pamiętać, że forma czasu teraźniejszego czasownika “aller” musi być stosowana w sposób odpowiedni do kontekstu zdania. Na przykład, nie należy używać formy “je vas” zamiast “je vais”.
 2. Zły dobór przyimka: Czasownik “aller” często występuje w połączeniu z różnymi przyimkami, takimi jak “à”, “chez” czy “voir”. Należy pamiętać, że dobór odpowiedniego przyimka jest ważny dla poprawnego znaczenia zdania.
 3. Błędne zastosowanie formy bezokolicznika: Forma bezokolicznika czasownika “aller” jest często używana jako czasownik pomocniczy do wyrażenia przyszłych działań. Należy jednak pamiętać, że czasownik główny musi być zapisany w formie bezokolicznika.
 4. Nieprawidłowe dopasowanie rodzaju i liczby: Tak jak wiele innych czasowników w języku francuskim, także “aller” musi być dopasowany do odpowiedniego rodzaju i liczby w zależności od osoby, która nim posługuje się.
 5. Błędy w wymowie: Czasownik “aller” wymawia się z różnymi dźwiękami, w zależności od kontekstu i połączenia z innymi wyrazami. Dlatego ważne jest, aby dobrze poznać wymowę tego czasownika i zwrócić uwagę na kontekst jego użycia.

Ćwiczenie

Dostęp dla zarejestrowanych użytkowników portalu. Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

Zobacz: Jak nas wspierać?

patronite Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym
Odmiana czasownika aller w czasie teraźniejszym 27

Odmiana czasownika avoir w présent

POLSKI

Strona dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Rejestracja w serwisie jest DARMOWA.

-> ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!  KLIKNIJ TUTAJ!

=====================================

JEŻELI POSIADASZ KONTO W NASZYM SERWISIE - ZALOGUJ SIĘ!

Zespół Bonjour de France.pl 

FRANCAIS

La page n'est disponible que pour les utilisateurs enregistrés.

L'inscription sur le site est GRATUITE.

-> Créer un compte est GRATUITE! CLIQUEZ ICI!

=====================================

SI VOUS AVEZ UN COMPTE SUR NOTRE SITE WEB, cliquez ici!